17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

March 07,2020

‘ม.อุบลฯ-ทรัพยากรธรณี’ร่วมดัน ‘ผาชัน-สามพันโบก’สู่ระดับโลก

กรมทรัพยากรธรณี จับมือ ม.อุบลฯ ร่วมมือพัฒนา สนับสนุนศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา ด้านซากดึกดำบรรพ์ อารยธรรมโบราณ หวังยูเนสโกให้ขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลก เช่นเดียวกับสตูล

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่มหา วิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และโบราณคดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ด้านซากดึกดำบรรพ์ อารยธรรมโบราณจากอดีตถึงปัจจุบันของอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

รวมทั้งสำรวจและขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายที่อำเภอศรีเมืองใหม่ รวมทั้งศึกษาแหล่งธรรมชาติแปลกตา อาทิ เสาเฉลียงยักษ์ ผาหินทราย ๓ หมื่นรู ลานหินสามพันโบก เป็นต้น เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยแพร่ให้ความความรู้และสร้างสำนึกสาธารณะแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังใช้เป็นหลักฐานงานวิจัย เพื่อยกระดับอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุทยานธรณีวิทยาระดับโลก ตามข้อบังคับขององค์การยูเนสโก ซึ่งก่อนหน้านี้ ยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยมาแล้ว

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงการร่วมมือศึกษาวิจัยอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบกระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำให้มีการศึกษาแหล่งความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรม สภาพความเป็นมาในอดีตเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนมาถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์นำไปพัฒนาความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวแก่ชุมชน และยังเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างหยั่งยืน ตามข้อบังคับขององค์การยูเนสโก

สำหรับศักยภาพของอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี มีทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการยกระดับจากอุทยานธรณีระดับชาติให้ขึ้นไปอยู่ในระดับโลกเช่นเดียวกับอุทยานธรณีสตูล ที่ยูเนสโกประกาศให้การรับรองไปแล้ว จึงนำมาสู่ความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยร่วมกันในครั้งนี้

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๘ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


594 867