21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

March 14,2020

มทส.สร้างจุดต่างไก่โคราช เพื่อเกษตรกรเข้มแข็ง

มทส. จับมือ PS Nutrition ร่วมพัฒนางานวิจัยอาหารไก่ และที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดเนื้อไก่สู่ Functional meat ทำให้เกษตรกรและภาคการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบอาหารเป็นเครื่องมือสร้างจุดต่าง เพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพจนสาร อาคารพญาไท พลาซ่า กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายวรพงษ์ วงศ์อนุสรณ์ ประธานบริษัท PS Nutrition จำกัด  และนายธนณัฐ วงศ์อนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ในความร่วมมือด้านพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเนื้อไก่ให้เป็นเนื้อเชิงหน้าที่ (functional meat) โดยมีผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มทส. กล่าวว่า ไก่โคราช เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันการเดินทางของไก่โคราชได้มาถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้ว กลายเป็นอาชีพของเกษตรกรมากกว่า ๔๐๐ รายทั่วประเทศ

“การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมจุดต่างของเนื้อไก่ จำเป็นต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ที่เห็นแนวโน้มความต้องการของตลาดเนื้อไก่ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นภาคเอกชนที่มีเครือข่ายกับภาคเอกชน และภาคการวิจัยในต่างประเทศ ที่สำคัญคือภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาโอกาสของเกษตรกร อีกทั้งสร้างคนระดับปัญญาของประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะร่วมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งบริษัท PS Nutrition เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์ และสารเสริมอาหารของประเทศ จึงหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้น้อยลง” รศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าว

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง กล่าวว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ที่มี รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตไก่ เพื่อทำให้ไก่โคราชเป็นเครื่องมือที่เข้มแข็งในการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างยั่งยืน การบรรลุซึ่งเป้าหมายสำคัญ จะทำให้ไก่โคราชกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่มีเกษตรกรเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด”

“การพัฒนาอาหารไก่ สารเสริมในอาหารไก่เพื่อสร้างความโดดเด่น และแตกต่างให้กับเนื้อไก่ เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะทำให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของศูนย์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางอาหาร และสารเสริม เป็นเทคโนโลยีที่ไวต่อการถูก disrupt ดังนั้นในการพัฒนา จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงลึกที่เกิดจากงานวิจัย ร่วมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจที่มีอยู่ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมไก่ทั้งใน และต่างประเทศ”   

ศ.ดร.หนึ่ง กล่าวอีกว่า “ที่ผ่านมามีการหารือร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ และบริษัท PS Nutrition ในความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสารเสริมในอาหารไก่ เชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัท ID4FEED เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสารเสริมอาหารไก่ และใช้ในการขับเคลื่อนไก่โคราชให้เดินทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นว่า การพัฒนางานวิจัยร่วมกันจะมีความยั่งยืนได้ ต้องร่วมกันสร้าง และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งบริษัทเสนอให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑ ทุนต่อปี ต่อเนื่อง ๒ ปี และช่วยเชื่อมโยงให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานกับนักวิจัยของบริษัท ID4FEED ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ และนี่คือจุดเริ่มต้นของบนทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยในด้านอาหารและที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเนื้อไก่ให้เป็นเนื้อเชิงหน้าที่”

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ความร่วมมือนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับภาคเอกชนการเกษตร คือ บริษัท PS Nutrition จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และสารเสริมอาหารของประเทศ ทั้งเห็นแนวโน้มความต้องการของตลาดเนื้อไก่ทั้งในและต่างประเทศที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งร่วมมือกับทีมวิจัย มทส. ในการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนางานวิจัยวัตถุดิบอาหารไก่และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอาหาร และสารเสริมในอาหารไก่ รวมทั้งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และอุตสาหกรรมการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบอาหารเป็นเครื่องมือในการสร้างจุดต่างให้กับเนื้อไก่ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้ไก่โคราชเป็นตัวเดินงาน และมีความเข้มแข็งของเกษตรกรไทย เป็นเป้าหมายอย่างแท้จริง  

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๙ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


615 905