19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

March 26,2020

โคราชติดเชื้อพุ่ง ๑๑ ราย

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และนพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมแถลงสุานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน จำนวน ๓๔๓  ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-๑๙ จำนวน ๑๑ ราย (เก่า ๗+ใหม่ ๔ ราย) ไม่พบเชื้อ จำนวน ๓๑๖  ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๖  ราย โดยเป็นผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๓๔,๑๑๑ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ ม.ค -๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-๑๙เน้นมาตรการ“ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน ๒ เมตรและสวมหน้ากากผ้าทุกคน” โดยมีมาตรการสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ๑).ให้ผู้ที่เดินทางเข้ารายงานตัวกับผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน อบต. เทศบาล และ อสม. ได้ติดตามสำรวจ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ๒).ดำเนินการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ๓).สังเกตอาการตนเองว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการหอบเหนื่อย หรือหากมีอาการให้ติดต่อสถานบริการในพื้นที่ใกล้บ้าน 

).ปฏิบัติตนตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๔.๑ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น ขอให้สร้างสุขอนามัย ๔.๒ กินร้อน คือ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ๔.๓ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๒ เมตร (Social Distancing) เซฟตัวเองเป็นด่านแรกๆ ๔.๔ ขอให้สวมหน้ากากผ้าทุกคน โดยเฉพาะการมาติดต่อสถานที่ราชการ

หากประชาชนรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า อีกทั้งแนะนำให้บุคคลนั้น  แยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา ๑๔ วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่า มีไข้ต่ำๆคือ อุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป(ที่บ้าน สถานบริการ และ โรงพยาบาล)  ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ แจ้ง ๑๖๖๙ เพื่อประสานการรับตัว เน้นให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากจมูก  ด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หรือ ๒ ช่วงแขน  ใช้เวลาพบปะผู้อื่น ให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น  เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด แยกน้ำดื่ม เฉพาะแยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวัน โดยให้ใส่ถุงขยะ  ๒ ชั้น ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น โดยจังหวัดนครราชสีมา เปิดสายด่วน แจ้ง-สอบถาม เรื่อง COVID-๑๙  มือถือ ๐๘-๑๒๖๕-๕๖๐๔  หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๔๖๕๐๑๑-๔  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ Inbox Facebook “ตากล้อง สสจ.นครราชสีมา”


617 895