22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

March 27,2020

ศาลทุจริตฯ จำคุก ๑๓ ผู้บริหารศึกษา โยกย้ายผอ.โรงเรียนปี ๕๘ โดยมิชอบ

สะท้านวงการครู! ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค ๔ ตัดสินจำคุกอดีตผู้บริหารสถานศึกษา หนึ่งในรวม ส.ส.เพื่อไทย รวมทั้งสิ้น ๑๓ ราย ๖ ปี, ๓ ปี และ ๒ ปี ตามความผิดที่ปรากฏ เหตุโยกย้ายผอ.โรงเรียนดังขอนแก่นโดยมิชอบ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 

 

ตามที่เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้เผยแพร่คำพิพากษา คดีแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยระบุว่า

“เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๔ ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อท.๕๑/๒๕๖๒ ระหว่างโจทก์ คือ นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จำเลย กับพวกรวม ๑๔ คน จำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.๒๕ ขอนแก่น ในข้อหา มาตรา ๑๕๗ ร่วมกันปฏิบัติโดยมิชอบ มาตรา ๘๓, มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๖๒ (๑), (๔) จัดทำ/รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ กรณีที่โจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี ๒๕๕๘

“ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๔ มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย ดังนี้ จำเลยที่ ๑ นายกิตติ บุญเชิด ลงโทษ จำคุก ๖ ปี, จำเลยที่ ๒ นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ลงโทษจำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๓ นายวีระเดช ซาตา ลงโทษจำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๔ นายบัลลังก์ อรรณนพพร ลงโทษจำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๕ นายสุรินทร์ หล้าหา ลงโทษจำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๖ นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ลงโทษจำคุก ๒ ปี, จำเลยที่ ๗ นายภูวดล หมื่นสีพรหม ลงโทษจำคุก ๒ ปี, จำเลยที่ ๘ นายสุนันท์ คำจันทร์ ลงโทษจำคุก ๒ ปี, จำเลยที่ ๙ นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย ลงโทษ                         จำคุก ๒ ปี, จำเลยที่ ๑๐ นายลิขิต เพชรผล ลงโทษ จำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๑๑ ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ  สุขทรัพย์ ลงโทษจำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๑๒ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม ลงโทษจำคุก ๓ ปี, จำเลยที่ ๑๓ นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายกฟ้อง และจำเลยที่ ๑๔ นายมาโนช ฝั้นฉิม ลงโทษจำคุก ๓ ปี อนึ่ง ศาลปกครองขอนแก่น ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ให้เพิกถอนคำสั่ง สพม.๒๕ ที่ ๕๕๘/๕๕๘ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”

ทั้งนี้ คดีนี้ถือเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจําเลยแต่ละคนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น มีทั้งอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คือนายวีระเดช ซาตา และนางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนนายกิตติ บุญเชิด จําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นชาวอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ศาลพิพากษาให้จําคุกถึง ๖ ปี เนื่องจากขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕) โดยต่อมาเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา ในขณะที่นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นที่มาของคดีนี้ ศาลพิพากษายกฟ้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคนปัจจุบัน ในขณะที่นายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็น ส.ส.ขอนแก่น เขต ๑๐ พรรคเพื่อไทย ซึ่งต้องดูต่อไปว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไร โดยเฉพาะคำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลต่อประเด็นคุณสมบัติต่อการเป็น ส.ส.หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้ง ๑๓ คนได้ยื่นขอประกันตัว และมีรายงานว่า จําเลยทั้ง ๑๓ เตรียมยื่นอุทธรณ์แล้ว

สำหรับคดีนี้ เริ่มจากนายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น โดยนายมีศิลป์ ชินภักดี บรรยายในคำฟ้องว่า ตนเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ได้ส่งคำร้องขอย้ายเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จำเลยทั้ง ๑๔ คนได้ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมายในข้อหาหรือฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลปกครองขอนแก่น อ่านคำพิพากษาคดีหมายดํา ที่ บ.๑๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๒๔๒/๒๕๖๑ ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ผู้ฟ้องคดี กับศึกษา ธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕ เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลได้พิพากษาว่า การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พิจารณาเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีองค์ประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ ๕๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามมติในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่เห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีตามคําขอของผู้ฟ้องคดี

จากนั้นในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้มีคำสั่งถึงกรณีการแต่งตั้งผู้อำนวยการขอนแก่นวิทยายน มีความไม่ชอบ ตามคำร้องของนายมีศิลป์ ชินภักดี ว่ามีมูล จึงให้ประทับรับฟ้องคดีหมายเลขดำที่  อท. ๕๑/๒๕๖๒ ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม โจทก์ กับนายกิตติ บุญเชิด  จำเลยที่ ๑ และพวกรวม  ๑๔ คน กระทั่งมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ลงโทษจำคุกจำเลย ๑๓ คนดังกล่าว

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๑ วันพุธที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


597 912