22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 06,2020

ผู้ว่าฯ โคราชสั่งปิดโรงแรม ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายพื้นที่จึงได้มีการออกคำสั่งมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ล่าสุด วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแรพ่ของโรคติดต่ออันตราย

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเป็น อย่างอื่น

     ๑.๑ โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประเภท

     กรณีโรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคําสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้จนกว่า ผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ใน การตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักให้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนโดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวัง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVD-19) จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ

     เว้นแต่โรงแรมใดประสงค์จะเปิดดำเนินกิจการตามความจําเป็น ให้ทําแผนการปฏิบัติ พร้อมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVD-19) ตามมาตรการข้อ ๑๑ แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ แล้วเสนอผ่านนายอำเภอ ในพื้นที่เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมามีมติอนุญาตเสียก่อน จึงให้เปิดดำเนิน กิจการตามแผนได้

ข้อ ๒ โรงแรมที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ตามข้อ ๑ จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

     ๒.๑ ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่บุคคลที่อยู่ในโรงแรมต้อง สัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และกําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

     ๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพักสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

     ๒.๓ ให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำในห้องพักทุกห้องตลอดระยะเวลา ที่มีผู้เข้าพัก

     ๒.๔ ให้มีการวัดไข้และมีบริการแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือ สำหรับบุคคลทุกคนก่อนเข้าภายในอาคารโรงแรม

     ๒.๕ ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรม ห้องน้ำ จุดให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ

     ๒.๖ ให้เจ้าหน้าที่ในโรงแรมเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกัน การติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝ่อยละอองน้ำลาย

     ๒.๓ ห้ามมีการชุมนุมกันในโรงแรมเกินกว่า ๒ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป


596 910