22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 10,2020

ครม.สรุปผลช่วยเหลือเหยื่อกราดยิง ประกันจ่ายสินไหมเทอร์มินอล 11 ล. ฟู้ดแลนด์ได้รับแล้ว 4 ล้าน


ที่ประชุม ครม.7 เมษายน 2563 สรุปการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราช คปภ.แจงรณีผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย (รวมคู่กรณี) พบว่า ทำประกันภัยไว้ทั้งสิ้น 22 ราย จ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนแล้ว 32,143,134.90 บาท ด้านทรัพย์สินที่เสียหาย มีรถยนต์ 9 คัน อยู่ระหว่างซ่อม 8 คัน โดยคืนทุนประกันภัยรถยนต์ 1 คัน จำนวน 220,000 บาท ส่วน Terminal 21 korat ทางทิพยประกันภัยสำรวจความเสียหายแล้ว มีค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินเสียหาย 8 ล้านบาท และค่าชดเชยกรณีธุรกิจหยุดชะงักอีก 3  ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้เอาประกันภัย ทางด้าน "ฟู้ดแลนด์" ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 4 ล้านบาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น มีการสรุปผลการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา (คณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา)

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา รายงานความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563) สรุปได้ ดังนี้


1. เงินช่วยเหลือตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล


• กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)     
จ่ายเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนครบ 27 รายแล้ว  ส่วนผู้บาดเจ็บ 68 ราย  มีผู้ยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยา 68 ราย เอกสารครบถ้วน  49   ราย อยู่ระหว่างการติดตามเอกสารเพิ่มเติม 20 ราย  กำหนดพิจารณาในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (เดิมมีจำนวนผู้บาดเจ็บที่ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 57 ราย แต่ต่อมาคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บที่แจ้งเหตุภายหลังเพิ่มเติม 11 ราย รวมเป็น 68 ราย)


• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)     
จ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ ญาติของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 57 ราย และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการตามกฎหมายพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้บาดเจ็บ 11 ราย ภายในเดือนมีนาคม 2563

• สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.)
จ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 57 ราย ส่วนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนของบุตรเจ้าหน้าที่ 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ตช. เพื่อส่งเรื่องให้ นร. ดำเนินการต่อไป


• กระทรวงการคลัง (กค.)     
กรณีเงินช่วยพิเศษ บำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษรายเดือน ปูนเหน็จ เลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษ 7 ขั้น ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิต 3 ราย และพลทหาร 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ตช.  และ กห. เพื่อส่งเรื่องให้ กค. ดำเนินการต่อไป สำหรับประชาชนที่เป็นพลเมืองดี 2 ราย กค. อยู่ระหว่างนำเสนอคกก.ฯ ตามกฎหมายพิจารณา ส่วนกรณีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งเรื่องให้ กค. ดำเนินการต่อไป


• กระทรวงแรงงาน (รง.)     
จ่ายเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกครบ 11 รายแล้ว ยกเว้นรายการเงินบำเหน็จชราภาพของสมาชิก 1 ราย ที่ต้องรอคำสั่งศาลให้เป็นทายาทตามกฎหมายเพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไป


• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)     
การบรรจุทายาทตามความสมัครใจ มีผู้ยื่นใช้สิทธิแล้ว 2 ราย ได้แก่ ทายาทของ พ.ต.ท. ชัชวาลย์ แท่งทอง และ พ.ต.ท. เพชรรัตน์ กำจัดภัย

• กระทรวงกลาโหม (กห.)     
จ่ายสินไหมทดแทนจากประกันชีวิตให้แก่ญาติของพลทหาร เมธา เลิศศิริ  ที่เสียชีวิต เรียบร้อยแล้ว


• สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)    

กรณีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ : ผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย (รวมคู่กรณี) ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการทำประกันภัยไว้ทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งขณะนี้ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนแล้ว รวมเป็นเงินจำนวน 32,143,134.90 บาท สำหรับผู้บาดเจ็บที่มีการทำประกันภัยไว้จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสัญญาประกันภัยต่อไป

กรณีทรัพย์สินเสียหาย : รถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 9 คัน อยู่ระหว่างการจัดซ่อม 8 คัน และมีการคืนทุนประกันภัยรถยนต์  1 คัน จำนวน 220,000 บาท กรณีศูนย์การค้า Terminal 21 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำรวจความเสียหายแล้ว มีค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 8,000,000 บาท และค่าชดเชยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 3,000,000 บาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้เอาประกันภัย ส่วนกรณีผู้ประกอบการ บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว จำนวน 4,000,000 บาท


2. เงินบริจาคและเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

2.1 เงินประทานจากสมเด็จพระอริยวงษาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 57 ราย ครบถ้วนแล้ว

2.2 เงินบริจาคผ่านจังหวัดนครราชสีมา จ่ายให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต 27 ราย และผู้บาดเจ็บ 68 ราย ครบถ้วนแล้ว (จำนวนผู้บาดเจ็บอ้างอิงจากมติ คกก.ฯ)

2.3 เงินช่วยเหลือจากสวัสดิการหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุน และมูลนิธิต่างๆ ของ ตช. ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 3  ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจภูธรเมือง  และสมาคมแม่บ้านตำรวจ  คงเหลือบางรายการที่อยู่ระหว่างติดตามจ่ายให้ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้ครบถ้วน

2.4 เงินช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม และครอบครัว คงเหลือบางรายการที่อยู่ระหว่างติดตามจ่ายให้ญาติของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้ครบถ้วน

3. การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ 69 ราย (รวมคู่กรณี 1 ราย) กลับบ้านแล้ว  64 ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยในวิกฤต (ICU)  3 ราย และผู้ป่วยในสามัญ 2 ราย

4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ มีการประเมินสภาพจิตใจ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ  กลุ่มผู้อยู่ในเหตุการณ์และกลุ่มประชาชนทั่วไป สรุปรวมมีผู้ได้รับการประเมิน 2,872 ราย  มีผลต้องติดตาม 440 ราย คิดเป็นร้อย 15.32

 


624 912