20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 27,2020

ดีเดย์ 28 เมษาเปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว วางกฎเข้มป้องโควิด-19 กระจาย

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ออกคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๖๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง เปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยคำสั่งมีรายละเอียด ระบุว่า


คําสั่งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๔๖๑๒/๒๕๖๓
เรื่อง เปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓๓๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อจํานวน ๑๘ คน โดยพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุด (รายที่ ๑๘) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรผ่อนคลายมาตรการบางประการเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้ออกกําลังกาย บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ ข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตาม มติที่ประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ จึงให้ดําเนินการ ดังนี้

๑. ให้เปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยให้เปิดบริการเฉพาะการเดิน และวิ่ง ออกกําลังกาย

๒. ขณะเปิดให้บริการต้องดําเนินการดังนี้ ๒.๑ หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.๑.๑ จัดให้มีช่องทางเข้า – ออก สองช่องทาง ได้แก่ ช่องทางเข้าบริเวณติดโรงพยาบาล ค่ายสุรนารี และช่องทางเข้าบริเวณลานนวมินทร์ เพื่อคัดกรองผู้มาใช้บริการ

๒.๑.๒ จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สําหรับทุกคน ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง และจัดให้มีที่ล้างมือ น้ําและสบู่สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์

๒.๑.๓ ระหว่างการคัดกรองตามข้อ ๒.๑.๒ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑.๕ - ๒ เมตร ในระหว่างผ่านช่องทางเข้า – ออก

๒.๑.๔ ทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชําระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ก็อกอ่างลางมือ กลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งทําความสะอาด กอกน้ําที่ใช้ภายในสวนสาธารณะ โดยใช้น้ํายาทําความสะอาดและล้างด้วยน้ําให้สะอาด

๒.๑.๕ จัดให้มีถังขยะทั่วไปตามจุดต่างๆ และจัดให้มีถังขยะติดเชื้อสําหรับทิ้งหน้ากาก อนามัย หน้ากากผ้า และกระดาษทิชชูที่เปื้อนน้ํามูก น้ําลาย ตามจุดพักให้พอเพียง มีการเก็บรวบรวม ขนถ่าย ไปกําจัดทุกวัน

๒.๑.๖ หากมีเหตุฉุกเฉินทําการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินผ่าน เบอร์โทร ๑๖๖๙ หาก จําเป็นต้องให้การช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง เสมอ

๒.๑.๗ ไม่อนุญาตให้ผู้มารับบริการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นการออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น และม้านั่งพัก ในบริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

๒.๒ การกํากับ ดูแลผู้จําหน่ายอาหารและสินค้า และผู้ปฏิบัติงานในสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิม พระเกียรติรัชกาลที่ ๙

๒.๒.๑ การตั้งแผงค้า หรือร้านค้า ในพื้นที่ต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และ กําหนดจุดยืนของผู้ซื้ออาหารหรือสินค้าต้องห่างจากผู้ขายไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

๒.๒.๒ ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และ ถุงมือยางตลอดเวลา สําหรับการขายสินค้าไม่ควรให้ผู้ซื้อหยิบจับสินค้าโดยตรง และหลีกเลี่ยงการส่งสินค้า หรือการ รับเงิน ทอนเงิน ใส่มือผู้ซื้อโดยตรง ควรมีอุปกรณ์ช่วย เช่น ตะกร้าพลาสติกรับเงิน ทอนเงิน

๒.๒.๓ ผู้จําหน่ายอาหารและสินค้า หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการทันที

๒.๓ คําแนะนําสําหรับผู้มาใช้บริการสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

๒.๓.๑ ล้างมือด้วยน้ําและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการ

๒.๓.๒ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ใช้บริการ

๒.๓.๓ ไม่บ้วนน้ําลาย เสมหะ ลงพื้นในที่สาธารณะ หากจําเป็นให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า หรือ กระดาษทิชชูซับ และทิ้งลงถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้

๒.๓.๔ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑๐ เมตร ในขณะเดิน วิ่งออกกําลังกาย

๒.๓.๕ เมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วให้รีบกลับที่พักทันที ไม่นั่งพักรวมกลุ่มสนทนากับ ผู้ออกกําลังกายท่านอื่น

๒.๓.๖ หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ควรงดการใช้บริการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

 


593 896