17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

April 30,2020

หออุดรฯ ตั้งคณะทำงาน ฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิดระบาด

เตรียมฟื้นฟูภาคธุรกิจหลังหมดการระบาด COVID-19 ตั้งคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ เพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิกผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการ

ตามที่เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ Covid-19 อุดรธานี ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว หากมีการระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นระยะเวลานาน ก็อาจส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนผู้ติดเชื้อ แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินว่าปี ๒๕๖๓ น่าจะอยู่ในขั้นวิกฤต แม้จะมีการประเมินว่าครึ่งปีหลังจากคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่ในเชิงความรู้สึกว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานเอกชนถือว่าระส่ำระส่ายมากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่อาชีพพนักงานของรัฐ และในทางเศรษฐกิจและการลงทุนก็เช่นกัน 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วม ในการช่วยกันแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-๑๙ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คณะทำงานมาตรการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่และเพื่อการท่องเที่ยว คณะทำงานมาตรการเพื่อการเงิน การคลัง คณะทำงานมาตรการเพื่อธุรกิจ SMEs คณะทำงานมาตรการเพื่อการเกษตรคณะทำงานมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงาน และคณะทำงานมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล (DIGITAL SOLUTION)

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการกักตนเองที่บ้าน การเว้นระยะห่าง Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร และการให้บริการต่างๆ ก็ต้องหยุดชะงักลง และส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆ ตามมา ทำให้การขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจหยุดชะงัก ประชาชนหลายๆ ส่วนขาดรายได้ และเกิดภาวะว่างงานในวงกว้าง 

หอการค้าฯ ได้เตรียมการฟื้นฟูภาคธุรกิจหลังจากหมดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิก ผู้ประกอบการ ในส่วนของการเข้าร่วมมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น หรือที่ภาคเอกชนนำเสนอ เช่น มาตรการเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งมาตรการด้านประกันสังคม/กองทุน/แรงงาน มาตรการด้านภาษี มาตรการด้านสาธารณูปโภค/ที่ดิน มาตรการด้านการเงิน มาตรการเพื่อการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ ทั้งการปรับพฤติกรรมของประชาชน แนวทางพิจารณาการเปิดดำเนินการธุรกิจตามความเสี่ยงของสถานประกอบการและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล (Digital Solution) เช่น ควบคุม ป้องกัน และรักษา จัดทำฐานข้อมูล การจ้างงานและพัฒนาคน ความมั่นใจตลาดเงินและทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเร่งฟื้นฟูแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยจะได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการต่อไป

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๕ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน - วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


608 869