20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 30,2020

บุรีรัมย์‘เปิดบ้าน-ปิดเมือง’ เข้า-ออกต้องปลอดเชื้อ

บุรีรัมย์ประกาศเปิดบ้าน-ปิดเมือง คลายล็อกอาชีพค้าขาย ออกสติกเกอร์ BURIRAM HEALTHY MODEL ให้ใช้ชีวิตตามปกติ ๑ พฤษภาคมนี้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเคร่งครัด ร้านไหนฝ่าฝืนสั่งปิด ย้ำยังคงคุมเข้มผู้เข้า-ออกจังหวัด ด้าน “เนวิน” เปิดสนามช้างอารีน่าจำลองตลาด และร้านขายอาหารที่ถูกต้องตามประกาศจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการคลายล๊อกมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ส่วนผู้ติดเชื้อสะสม ๑๓ ราย ก็เหลือรักษาที่โรงพยาบาลเพียง ๒ รายเท่านั้น 

ทั้งนี้ นายเนวิน ชิดชอบ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้เปิดพื้นที่บริเวณตลาดเซราะกราว และลานด้านหน้าสนามช้างอารีน่า จำลองตลาด และร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ อาทิ ร้านค้าจะต้องจัดทำที่กั้นระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการลูกค้า เว้นระยะห่าง มีช้อนกลางบริการ และอื่นๆ ตามที่กำหนด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะกลับเปิดทำการค้าขายอีกครั้งในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยสามารถมาดูตัวอย่างได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้    

หลังจากนั้น นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ร่วมแถลงข่าวเรื่อง มาตรการเปิดบ้าน-ปิดเมือง ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ความว่า

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการการทํางานอย่างทุ่มเทและเสียสละของทุกภาค ส่วน ทําให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๓ ราย ในจํานวนนี้รักษาหายแล้ว ๑๐ ราย เสียชีวิต ๖ ราย เหลือผู้ป่วยที่ยัง รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง ๒ ราย ทั้งนี้ยังคงมีจํานวนผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) ที่ยังอยู่ระหว่าง เฝ้าระวัง ๓๙ ราย จากจํานวนสะสมทั้งหมด ๓๒๔ ราย และมีจํานวนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง ๗,๖๘๕ ราย จากจํานวนสะสมทั้งหมด ๔๗,๑๓๒ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่อีกเลย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กําหนดสําหรับใช้พิจารณา ยกเลิกมาตรการที่ใช้ควบคุมสถานการณ์อยู่ ทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการควบคุมการแพร่เชื้อ การมี มาตรการในการค้นหา ตรวจหาเชื้อ กักตัว รักษา และติดตามผู้ติดเชื้อทั้งหมด สามารถลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ การมีมาตรการป้องกันในสถานที่ทํางาน โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ การจัดการกับความเสี่ยงหลักๆ ได้ และชุมชนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือปรับตัวให้เข้ากับแนวปฏิบัติใหม่ได้ จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้ว เห็นควรผ่อนปรนให้สามารถดําเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงมีมาตรการ “เปิดบ้าน ปิดเมือง” โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

๑.มาตรการเปิดบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์จะอนุญาตให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เฉพาะอาหาร สด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จและผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการให้เปิดบริการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรถเร่ ซึ่งจําหน่าย อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับบุคคลต่างด้าว) ที่มีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 (สติกเกอร์) รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด

๒.มาตรการปิดเมือง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลับมาแพร่ระบาดอีก จังหวัดบุรีรัมย์จึงต้องมีมาตรการปิดเมือง โดยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะมีภูมิลําเนาอยู่ที่ใดก็ตาม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รวมถึงบุคคลที่ได้กักกันเฝ้าระวังจนครบ ๑๔ วัน หรือผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของ โรคแล้ว จะได้รับเครื่องหมายสติกเกอร์ แสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ติดไว้บนบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สําหรับบุคคลต่างด้าว) ซึ่งจะสามารถดํารงชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ ตามปกติ แต่หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจสอบแล้วไม่พบสติกเกอร์ ดังกล่าว บุคคลนั้นจะต้องได้รับการกักตัว ณ สถานที่ และระยะเวลาตามที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์กําหนด ทั้งนี้ในส่วนของบุคคลที่ได้รับสติกเกอร์ดังกล่าวแล้ว และจะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์จะถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ตํารวจดึงสติกเกอร์นั้นออกทันที และเมื่อกลับเข้าจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้ง บุคคลดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามแนวทางที่จังหวัดบุรีรัมย์กําหนดต่อไป

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๕ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน - วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


598 886