20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 30,2020

๑ พ.ค.สนามบินขอนแก่นพร้อม ไม่สวมหน้ากากไม่ต้องเข้า

สนามบินขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการตามปกติด้วยมาตรการคุมเข้มโควิด-๑๙ สั่งห้ามคนไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเด็ดขาด แนะเดินทางล่วงหน้าก่อนบิน ๒ ชั่วโมง ขณะที่สายการบินพาณิชย์กลับมาให้บริการตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.ธนิสรา สิงหกุล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบความพร้อมการกลับมาให้บริการของสายการบินพาณิชย์ และระบบการให้บริการของท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่กรมท่าอากาศยานได้บังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดในทุกสนามบิน ภายหลังจากที่สายการบินพาณิชย์เตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ขณะที่สายการบินพาณิชย์ ที่กำหนดกลับมาให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่สนามบินขอนแก่นนั้น ประกอบด้วยไทยแอร์เอเชีย เส้นทางขอนแก่น-ดอนเมือง วันละ ๑ เที่ยวบิน, สายการบินไทยไลออนแอร์ เส้นทาง ขอนแก่น-ดอนเมือง วันละ ๑ เที่ยวบิน ขณะที่สายการบินนกแอร์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในเส้นทางขอนแก่น-ดอนเมือง วันละ ๑ เที่ยวบิน ขณะที่สายการบินไทยสมายล์ ในเบื้องต้นขออนุญาตกลับมาทำการบินในเดือนมิถุนายน เส้นทางขอนแก่น-สุวรรณภูมิ วันละ ๑ เที่ยวบิน ทำให้ตลอดทั้งวันนี้ เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ ต่างกลับเข้ามาตรวจสอบระบบการให้บริการและระบบการทำงานของสายการบินฯ หลังหยุดให้บริการนานกว่า ๑ เดือน รวมทั้งการรับทราบถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่กรมท่าอากาศยาน กำหนดบังคับใช้อย่างเข้มงวด ขณะที่สนามบินแก่นยังคงทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และพื้นผิวสัมผัสทุกจุดด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ รวมทั้งการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และการตีเส้นเว้นระยะห่างในจุดบริการผู้โดยสารและการกำหนดที่นั่งในจุดพักรอตามมาตรการของการเว้นระยะห่างทางสังคม

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก กล่าวว่า มาตรการคุมเข้มที่กรมท่าอากาศยานได้กำหนดบังคับใช้ซึ่งถือเป็นแนวทางการปฎิบัติที่ท่าอากาศยานทุกแห่งจะต้องปฎิบัติตามอย่างเข้มงวดในช่วงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งขอนแก่นนั้นพร้อมที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งตามที่ได้รับการประสานจากสายการบินพาณิชย์ที่จะเริ่มกลับมาให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบสนามบินขอนแก่นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน หากไม่สวมใส่สนามบินจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด อีกทั้งสายการบินพาณิชย์ก็กำหนดชัดเจนว่าผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในทำการบินด้วยเช่นกัน

“เรากำหนดประตูสำหรับการเข้าอาคาร คือที่ชั้น ๒ ในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาออก ๑ ประตูและชั้น ๑ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ๒ ประตู ซึ่งจัดเป็น ๓ ประตูหลักที่ทุกคนจะใช้ในการเข้าและออกภายในตัวอาคารเท่านั้น ซึ่งทุกประตูจะมีการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๓ องศาเซลเซียสก็จะให้พักรอในจุดที่กำหนดไว้โดยมีเจ้าหน้าที่ซักประวัติทันที เมื่อผ่านการตรวจแล้วต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบริการการโดยสารของสายการบิน ซึ่งสนามบินได้ตีเส้นตามการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร จุดตรวจสอบบัตรที่นั่งโดยสาร จุดพักรอ จุดตรวจสัมภาระและตรวจร่างกาย ที่ผู้โดยสารทุกคนจะต้องปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และเส้นที่เราได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด” ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าว

ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าวอีกว่า บางสายการบินได้ออกข้อกำหนดคือการไม่อนุญาตให้ถือสัมภาระขึ้นเครื่องบิน โดยจะอนุญาตให้ถือเพียงกระเป๋าส่วนตัวขนาดเล็กขึ้นเครื่องบินเท่านั้น ส่วนสัมภาระนั้นให้โหลดใต้เครื่องบินในอัตราคนละ ๗ กก. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินอีกครั้ง อีกทั้งหลังจากที่กำหนดเวลาในการทำการบินนั้น เมื่อผ่านการตรวจสอบบัตรที่นั่งโดยสารรอบสุดท้ายภายในอาคารพักผู้โดยสารชั้นใน ผู้โดยสารทุกคนจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้งก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งหากตรวจวัดไม่ผ่านสายการบินก็จะไม่อนุญาตให้ทำการบินในเที่ยวบินนั้นทันที

“สำหรับผู้โดยสารขาเข้าเมื่อลงจากเครื่องก็จะผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบเทอร์โมแสกน ที่ติดตั้งไว้ที่ชั้น ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำอยู่ตลอดเวลา หากพบการตรวจไม่ผ่านก็จะเข้ารับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่ห้องแยกเฉพาะที่กำหนดไว้ และหากผ่านการตรวจแล้วก็จะต้องเข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้งที่ด่านตรวจของกรมท่าอากาศยานเพื่อลงบันทึกข้อมูลและยืนยันตัวบุคคล ผ่านระบบแสกนและการแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะรับสัมภาระ ที่มีการกำหนดจุดยืน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดด้วย”

ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าวท้ายสุดว่า แนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางมาตรวจบัตรที่นั่งโดยสารหรือเดินทางมาก่อนเวลาทำการบินอย่างน้อยที่สุด ๒ ชั่วโมง เนื่องจากทุกคนจะเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนของการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งขาเข้าและขาออก ดังนั้นหากมาในเวลาที่กระชั้นชิดก็อาจที่จะไม่ทันต่อการเดินทางอีกด้วย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๕ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน - วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


609 894