20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

May 02,2020

เช็คด่วน 10 จังหวัดที่เดินทาง เข้าโคราชแล้ว ต้องกักตัว 14 วัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ในประเทศจีน ละทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยออกมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือคำสั่ง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวันหยุดยาว โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

2. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังต่อไปนี้ทําการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 2.1 กรุงเทพมหานคร 2.2 ภูเก็ต 2.3 นนทบุรี 2.4 ยะลา 2.5 สมุทรปราการ 2.6 ชลบุรี 2.7 ปัตตานี 2.8 สงขลา 2.9 เชียงใหม่ 2.10 ปทุมธานี

3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งบุคคลตามข้อ 2 พัก ออกคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวกักตัวเพื่อให้คําแนะนํา ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน

4. ให้บุคคลตามข้อ 2 สังเกตอาการตามแนวทางการเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านหรือที่พัก โดยแยกพักอาศัย เป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการไปที่สาธารณะ หรือสถานที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่ทันที

5. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ ให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคํานึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากมีความจําเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคําสั่งกักตัวโดยเร็ว

6. หากบุคคลที่ถูกสั่งให้กักตัวมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางกลับก่อนครบกําหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทําการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทาง หากพบว่ามีอาการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้นําส่ง โรงพยาบาลทันที

7. ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบว่ามีผู้เดินทางมาตามข้อ 2 พักอยู่กับครัวเรือนผู้ใด เพื่อให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี จะได้ถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่าง

8. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด นครราชสีมาต้อง

8.1 ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

8.2 ห้ามชุมนุม

8.3 ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

9. หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัว ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายทันที


601 897