17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

May 07,2020

จ้างงาน ๙,๐๐๐ บาท ๖ เดือน ‘มข.-ราชภัฏโคราช’พร้อมเต็มที่

กระทรวงอุดมศึกษาฯ เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-๑๙ จ้างงานคนละ ๙,๐๐๐ บาท ๖ เดือน ใน ๘ จังหวัดภาคอีสาน เลือก มข.เป็นแม่ข่ายบริหารจัดการ ด้าน ‘ราชภัฏโคราช’ จ้าง ๕ เดือน ๔๐ อัตรา พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farming ในชุมชน 

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูล ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากโควิด-๑๙ ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ามกลางความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งรัฐบาลดำเนินทุกมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นอีกหนึ่งมาตรการความช่วยเหลือที่ อว. ร่วมกับ มข. กำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ ๘ จังหวัด โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการ ๓๐๐ พื้นที่ ด้วยการจ้างงาน ๑,๓๒๕ คน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองบัวลำภู เลย และชัยภูมิ ในอัตราการจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤต และการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อรองรับ และตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หลัง               โควิด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะปฏิบัติหน้าที่งานด้านข้อมูล งานด้านวิเคราะห์และทำแผน งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทไปแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการนี้

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ ซึ่งสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบและกลายเป็นทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้ มข.ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป รวมทั้งบัณฑิตจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ หรือผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองบัวลำภู เลย และชัยภูมิ ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยโครงการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบหมายให้ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงค์ธนวสุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

“สำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.kkuicop.com ซึ่งทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มข.จะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานการประกอบการสมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะจัดการสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในหน้าที่และความรับผิดชอบ ๓ งานหลัก คืองานด้านข้อมูล ที่จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ โรคติดต่อชุมชน โครงการ Smart Farming ในชุมชน เกษตรปลอดภัยในชุมชน การจัดการขยะชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน้ำชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายการเรียนรู้ที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ทั้งความต้องการปัญหา อุปสรรคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่”

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า งานด้านวิเคราะห์และทำแผน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะทำหน้าที่วิเคราะห์และกำหนดแผนดำเนินการร่วมกันกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีก ๕ เครือข่ายที่ร่วมในแผนงานต่างๆ ที่ต้องดำเนินงาน สุดท้ายคือ งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คือการทำหน้าที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น มาถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ทั้งในเมืองและในชนบท อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ราชภัฏโคราช’รับ ๔๐ อัตรา ๕ เดือน

ทางด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช สีมา ร่วมกับ คณะกรรมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farming ในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐ อัตรา ในระยะเวลา ๕ เดือน อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ๒.เป็นผู้ว่างงานซึ่งได้รับผล      กระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และ ๓.ต้องไม่เป็นผู้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล

สำหรับวิธีการรับสมัครงาน สามารถดำเนินการได้ ๓ ช่อง ดังนี้ ๑.สมัครผ่าน เว็บไซต์ https://forms.gle/HgpbiafZbu8jcRv27 ๒.สมัครผ่าน อีเมล์ สามารถ Download ใบสมัครและส่งมายังผู้ประสานงานนางสาวปนัดดา คำจะโปะ Panadda.kjp@gmail.com และ ๓.สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  (ในเวลาราชการ)

โดยประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ  วันที่ ๔–๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓, ดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการปฐมนิเทศ/ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ โทรศัพท์ ๐๙๔-๘๘๔๖ ๒๙๓ และ ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๖๙๕๗๕๔

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๖ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓​

 

 


606 868