22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

May 07,2020

รองประธานสภาร้อง ป.ป.ช. นายกฯซื้อยางมะตอยแพง ผ่านมาหลายปีไม่มีลงโทษ

รองประธานสภา และ ส.ท. บุกร้อง ป.ป.ช. เร่งรัดตรวจสอบเอาผิดนายกฯ พร้อมพวกรวม ๕ คน กล่าวหาร่วมกันทุจริตจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุงในราคาสูงเกินจริง สร้างความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดิน ให้ต้นสังกัดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ

 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเลิศ สาราจารย์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ยื่นหนังสือร้องสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เร่งรัดตรวจสอบเอาผิดนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด พร้อมพวกรวม ๕ คน โดยกล่าวหาว่า มีพฤติกรรมร่วมกันทุจริต ใช้งบประมาณจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุงในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง รวมมูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายเลิศ สาราจารย์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด กล่าวว่า การมายื่นหนังสือ ป.ป.ช.ในครั้งนี้เพื่ออยากให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบเอาผิดนายกฯ และพวกรวม ๕ คน ที่มีพฤติกรรมใช้งบประมาณของรัฐทุจริตจัดซื้อยางมะตอยในราคาที่สูงเกินจริง หลังจากที่มีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ แต่เรื่องก็ยังเงียบไม่มีการดำเนินการใดๆ รวมทั้งต้องการให้มีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มอีก เพราะเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ยังมีการประชุมสมัยวิสามัญเร่งด่วน เพื่อจะนำนำเงินงบประมาณกว่า ๕ ล้านบาทออกมาใช้อีก จึงเกรงว่าหากปล่อยให้บริหารอีกต่อไปจะเกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน   

นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้วมีมติส่งเรื่องกล่าวหาดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้ส่งเรื่องกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ไปแล้ว ขณะนี้จึงขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกระบวนการขั้นตอน
หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๖ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓​

 

 


595 906