20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

May 07,2020

ลงทุน‘โคราช’๓ เดือนแรก ๑๑ โครงการ ๒,๔๔๐ ล้าน ธปท.สรุปเศรษฐกิจอีสานหด

‘บีโอไอโคราช’ เผยยอดขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๖๓ รวม ๑๑ โครงการ มูลค่า ๒,๔๔๐ ล้านบาท พลังงานทดแทนยังน่าสนใจ รวมทั้งมีการผลิตหมูแผ่นและข้าวตังหมูหยองเพิ่ม ขณะที่ ‘ธปท.’ ภาคอีสาน สรุปเศรษฐกิจเดือนมีนาคมพบหดตัวลง ผลกระทบจากโควิด-๑๙ และภัยแล้ง

 

ตามที่เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนช่วง ๓ เดือนของปี ๒๕๖๓ (มกราคม-มีนาคม) ในประเทศไทย โดยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น ๓๗๘ โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน ๓๖๘ โครงการ ขณะที่มีมูลค่าการลงทุนรวม ๗๑,๓๘๐ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๔๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า ๑๒๘,๔๖๐ ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า ๑๐,๖๒๐ ล้านบาท ตามด้วยอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มูลค่า ๕,๖๙๐ ล้านบาท และยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า ๒,๔๐๐ ล้านบาท

สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง ๓ เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าการขอรับส่งเสริมรวม ๒๗,๔๒๕ ล้านบาท โดยญี่ปุ่นมีการลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม ๗,๔๐๒ ล้านบาท อันดับ ๒ คือ จีน มีมูลค่าเงินลงทุน ๖,๕๑๐ ล้านบาท และอันดับ ๓ ฮ่องกง มีมูลค่าเงินลงทุน ๓,๔๕๘ ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ในช่วง ๓ เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่ารวม ๔๗,๕๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของมูลค่าการขอรับส่งเสริมทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าอีอีซียังเป็นพื้นที่เป้าหมายของนักลงทุนส่วนใหญ่

‘โคราช’ ๑๑ โครงการ

ในส่วนของภาวะส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ปี ๒๕๖๓ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) หรือ บีโอไอโคราช เปิดเผยว่า มีจำนวนการขออนุมัติส่งเสริมการลงทุน ๑๑ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๒,๔๔๐ ล้านบาท เกิดการจ้างงาน ๑,๒๐๕ คน สำหรับกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้ง ๑๑ โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตอาหารแปรรูป เช่น หมูแผ่น และข้าวตังหน้าหมูหยอง เป็นต้น, กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ, กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา, กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (bio Mass), กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ, กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และชิ้นส่วนไฮดรอลิก เป็นต้น, โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน และกิจการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม เช่น ตัวกล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ ในจังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพียง ๗ โครงการ มูลค่า ๕๒๑ ล้านบาทเท่านั้น
ธปท.พบเศรษฐกิจอีสานหดตัว

ในขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) มีการแถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พบว่า จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยการอุปโภค บริโภคภาคเอกชนหดตัวในทุกกลุ่มสินค้า ทั้งหมวดบริการ สินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และสินค้าในชีวิตประจําวันในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย ยกเว้นหมวดอาหารที่ยังขยายตัวได้ ด้านสาขาเศรษฐกิจสําคัญอื่นยังคงหดตัว ได้แก่ ผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง โดยเฉพาะอ้อยโรงงานและมันสําปะหลัง การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรมหลัก อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวได้ จากรายจ่ายประจําเป็นสําคัญ หลัง พ.ร.บ.งบประมาณปี ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้

ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลง ตามราคาตลาดโลก จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ที่ส่งผลให้อุปสงค์การใช้น้ำมันของโลกลดลง และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาเนื้อสัตว์ ด้านอัตราการว่างงานอยู่ในระดับใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ผู้มีงานทําโดยรวมทรงตัวในระดับต่ำ โดยเฉพาะแรงงานเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สําหรับภาคการเงินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินพักเพื่อรอการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบางส่วน หลังจากตลาดการเงินผันผวนสูง จากความกังวลต่อสถานการณ์ โควิด-๑๙ และสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นสําคัญ เนื่องจากครัวเรือนยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจหดตัว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๖ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓​

 

 


602 896