27thSeptember

27thSeptember

27thSeptember

 

September 11,2020

‘ซีพีเอฟ’สนับสนุนพลังงานทดแทน ลดต้นทุนและสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน ทั้งโซล่าร์รูฟท็อป ไบโอก๊าซ และชีวมวล ในกระบวนการผลิต ตามเป้าหมายบริษัทฯ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ๒๕% ในปี’๖๘

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น นำชิ้นเนื้อขนาดเล็กจากกระบวนการผลิตไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า การใช้ระบบหมุนเวียนน้ำในการทำฟาร์มกุ้งโดยไม่ปล่อยน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการใช้พลังงานหมุนเวียน ๓ ประเภท คือ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ำมัน 

โดยซีพีเอฟ กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง ๑๕% ในปี ๒๕๖๘ เทียบกับปีฐาน ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบันโครงการพลังงานต่างๆ ของบริษัทฯยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโซล่าร์ รูฟท็อป บนหลังคาโรงงานและอาคารสำนัก จำนวน ๒๔ แห่ง จะทยอยแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และโครงการนำร่องโซล่าร์เซลล์แบบติดตั้งบนพื้นดินในฟาร์มสุกร ๑๖ แห่ง และพร้อมขยายสู่ทุกฟาร์มสุกรทั่วประเทศ ตลอดจนตั้งเป้าหมายยกเลิกการใช้ถ่านหินภายในปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ ธุรกิจของ ซีพีเอฟ ในประเทศไทย มีการใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน ๒๖% ของการใช้พลังงานทั้งหมด แยกเป็นพลังงานจากชีวมวล (เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด) ๑.๘๕๗ ล้านกิกะจูล พลังงานจากไบโอก๊าซ ๑.๐๑๗ ล้านกิกะจูล และพลังงานแสงอาทิตย์ ๔๓๙ กิกะจูล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๔๒๕,๐๐๐ ตัน คาร์บอนได  ออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี ประหยัดเงินได้กว่า ๒๕๐ ล้านบาท 

“ซีพีเอฟ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการพลังงาน โดยบริษัทฯมีการปรับเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมตลอดกระบวนการผลิตมากขึ้นโดยเฉพาะโซล่าร์เซลล์ ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งบนพื้นดิน ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการ ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตให้ได้สูงสุด” นายวุฒิชัย กล่าว 

นายวุฒิชัย กล่าวต่อไปว่า ซีพีเอฟ กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ๒๕% ในปี ๒๕๖๘ เมื่อเทียบกับปีฐานปี ๒๕๕๘  ตลอดจนจะยกเลิกการใช้ถ่านหินภายในปี ๒๕๖๕

“นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังมีการวางแผนบริหารจัดการพลังงานที่ดี มีการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรสม่ำเสมอ การเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อย่างสมดุล ซึ่งการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่สนับสนุน ซีพีเอฟ ในการเดินหน้าสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารมั่นคงและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”  อีกด้วย” นายวุฒิชัย กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสานฉบับพิเศษครบรอบ 46 ปี ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๔ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 


35 208