14thApril

14thApril

14thApril

 

April 03,2021

‘หอศิลป์พิมานทิพย์’เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ องค์“สิริศิลปิน” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือการจัดพิธีถวายสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” พิธีเปิดโครงการการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (International Thailand Biennale, Korat 2021) และการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” การแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติ (Indoor) และผลงานประติมากรรม

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติ ที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ และผลงานศิลปะของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

สำหรับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (International Thailand Biennale, Korat 2021) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง, พื้นที่ใน อ.เมืองนครราชสีมา และพื้นที่ใน อ.พิมาย โดยที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมผลงานจากปลายพู่กันของศิลปินระดับโลกและระดับประเทศ มากกว่า ๕๐๐ ชิ้นงาน โดยผลงานศิลปะทั้งหมดจะถูกจัดแสดงไว้แบบถาวรในทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมผลงานศิลปะได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะหมดระยะเวลาการจัดกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมพื้นที่ศิลปะ พัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากทุนธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ในมิติศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วันพุธที่ ๓๑ เดือนมีนาคม - วันอังคารที่ ๖ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


8 8280