25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

September 12,2014

ติวคลอดมาตรฐานรพ.ชุมชน “แม่รอด ลูกปลอดภัย”

               กรมการแพทย์อบรมการคลอดมาตรฐานให้แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทั่วไทย หวังมารดารอดและทารกปลอดภัย พร้อมเผยภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดที่พบบ่อยสุด 

 

 

               นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าการเสียชีวิตของมารดาและทารกในระยะเจ็บครรภ์คลอด เป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทย สาเหตุสำคัญของการตายและความพิการในมารดาและทารก เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด และภาวะตกเลือดหลังคลอด ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาลและเป็นภาระของครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก ปี ๒๕๕๖ พบอัตราการตายของมารดาระหว่างคลอด คิดเป็น ๒๖ ต่อประชากรแสนคน และ ปี ๒๕๕๕ พบอัตราการเสียชีวิตของทารกระหว่างคลอด คิดเป็น 8ต่อประชากรแสนคน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็ก/สตรีว่า อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน ๑๕ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน กรมการแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รับผิดชอบขับเคลื่อนตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขด้านกลุ่มเด็ก/สตรี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าวจำนวนมากจึงมีแนวคิด ในการพัฒนาเวชปฏิบัติมารดาและทารก โดยในปี ๒๕๕๖ มีการจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติมารดาและทารกสำหรับโรงพยาบาลชุมชน และจัดทำบทเรียนเวชปฏิบัติที่ดีสำหรับมารดาและทารกในโรงพยาบาลชุมชน โดยนำประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่หลากหลายในโรงพยาบาลชุมชนมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวสู่สถานบริการส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  และในปี ๒๕๕๗ กรมการแพทย์จึงจัดทำหลักสูตรการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน พร้อมจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน และจัดอบรมแพทย์ / พยาบาลห้องคลอดของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ครบทั้ง ๑๒ เขตบริการสุขภาพ   คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕ จากจำนวนโรงพยาบาลชุมชน ๗๔๗ แห่ง และขยายผลไปยังโรงพยาบาลระดับต่างๆ ในปีต่อไป 

 

              การคลอดมาตรฐานเป็นการคลอดที่มีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เหมาะสม มีศักยภาพ ระบบการให้บริการและการทบทวนการดูแลรักษาที่ผ่านมา สำหรับการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน สำหรับโรงพยาบาลชุมชนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ การดูแลมารดาและทารกในครรภ์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งหารูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้และขยายผล เพื่อลดอัตราตายมารดาและทารก   เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนมีการคลอดที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะเจ็บครรภ์ที่รอบคอบรัดกุม มีการตัดสินใจที่ดี ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย รวมทั้งสามารถป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนทั้งระหว่างคลอดหลังคลอด นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือมารดารอดและทารกปลอดภัย


598 912