20thMay

20thMay

20thMay

 

March 31,2017

พาณิชย์ปลื้มผลงานประชารัฐ ส่งรถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาอีสาน

          กระทรวงพาณิชย์ปลื้มหลังบริจาครถเกี่ยวข้าวให้กองทัพบก ๑๐ คัน เพื่อนำไปเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาอีสานฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา ด้านแม่ทัพภาคที่ ๒ สรุปการช่วยเหลือ ๒๐ จังหวัด ๔,๒๔๘ ไร่ ๒ งาน รวมเป็นข้าวเปลือก ๑,๓๒๙ ตัน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของชาวนากว่า ๓ ล้านบาท

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้บริจาครถเกี่ยวข้าวให้กองทัพบก จำนวน ๑๐ คัน มูลค่ากว่า ๑๑ ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ ชาวนาในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตปี ๒๕๕๙/๖๐ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๒ ดำเนินการเพื่อช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และจะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ทำให้มีความต้องการของแรงงานและรถเกี่ยวข้าว พร้อมๆ กันในหลายพื้นที่ ชาวนาจำเป็นต้องว่าจ้างรถ เกี่ยวข้าวจากต่างพื้นที่เข้าไปทำการเก็บเกี่ยว โดยต้องจ้างเหมารถเกี่ยวข้าวของเอกชนในอัตรา ๖๐๐-๗๐๐ บาท/ไร่

          พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ กล่าวว่า เมื่อทางกองทัพบกได้รับมอบรถเกี่ยวข้าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ก็ได้เร่งมอบหมายให้มณฑลทหารบก (มทบ.) ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือชาวนาในการเก็บเกี่ยวข้าว ได้แก่ มทบ.๒๑ (จ.นครราชสีมา และชัยภูมิ) ๑ คัน, มทบ.๒๒ (จ.อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) ๑ คัน, มทบ.๒๓ (จ.ขอนแก่น และกาฬสินธุ์) ๑ คัน, มทบ.๒๔ และ มทบ. ๒๘ (จ.อุดรธานี และหนองคาย เลย หนองบัวลำภู) ๑ คัน, มทบ.๒๕ (จ.สุรินทร์ และศรีสะเกษ) ๒ คัน, มทบ.๒๖ (จ.บุรีรัมย์ และมหาสารคาม) ๒ คัน, มทบ.๒๗ (จ. ร้อยเอ็ด และยโสธร) ๑ คัน, มทบ.๒๙ และ มทบ.๒๑๐ (จ.สกลนคร บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร) ๑ คัน

          แม่ทัพภาคที่ ๒ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว มณฑลทหารบกต่างๆ ได้สรุปผลการให้ความช่วยเหลือชาวนาในการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยว ที่ได้รับมอบดังกล่าว สามารถเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน ๒๐ จังหวัด จำนวน ๔,๒๔๘ ไร่ ๒ งาน รวมเป็นข้าวเปลือกทั้งสิ้น ๑,๓๒๙ ตัน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของชาวนาไปได้ประมาณ ๓ ล้านบาท เนื่องจากชาวนาจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยงพลขับประมาณ ๓๐๐ บาท/ไร่ เท่านั้น ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ ๒ ได้ส่งคืนรถเกี่ยวข้าว จำนวน ๖ คัน ให้กับกองทัพบก เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรถเกี่ยวข้าวอีก ๔ คัน ได้ส่งมอบให้ มทบ.๒๑ มทบ.๒๔ มทบ.๒๕ และมทบ. ๒๗ หน่วยละ ๑ คัน เพื่อใช้ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่รับผิดชอบ

          “จากการดำเนินงานดังกล่าวพบว่าประชาชนที่ได้รับการบริการรถเกี่ยวข้าว มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต จากเดิมค่าจ้างเหมารถเกี่ยวข้าวจากเอกชน ราคาประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ บาท/ไร่ เมื่อได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวจากทางกองทัพภาคที่ ๒ เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายตามปกติ ปัญหาข้อขัดข้องในการให้บริการสำหรับฤดูเก็บเกี่ยวปี ๒๕๕๙/๖๐ เป็นเรื่องการที่ได้รับมอบรถเกี่ยวข้าวในช่วงซึ่งใกล้หมดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จึงทำให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือไม่มากเท่าที่ควร คาดว่าในฤดูกาลต่อไปจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ห้วงการเกี่ยวข้าว” แม่ทัพภาคที่ ๒ กล่าว

          นางอภิรดี กล่าวย้ำในท้ายสุดว่า “การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะโครงการประชารัฐดังกล่าว ทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะได้สานต่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไป”


 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๕ วันเสาร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๕ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


223 5644