20thMay

20thMay

20thMay

 

April 11,2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปลื้มติดท็อป ๒๐๐ ม.น้องใหม่โลก

         อธิการบดี มทส.ปลื้ม ผลการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากอังกฤษ ให้มทส.ติดอันดับ ๑๕๑-๒๐๐ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปีของโลก เป็นอันดับ ๗ ของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับนี้

         ตามที่มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๐ (The Times Higher Education Young University Rankings 2017) ๒๐๐ อันดับ ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ ๑๕๑-๒๐๐ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปีของโลก เป็นอันดับ ๗ ของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับในการจัดอันดับในครั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกได้แก่ École Polytechnique Fédérale de Lausanne จากสวิตซ์เซอร์แลนด์ ส่วนอันดับ ๒ และ ๓ ตกเป็นของมหาวิทยาลัยน้องใหม่ในภูมิภาคเอเชีย คือ Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง และ Nanyang Technological University สิงคโปร์ ตามลำดับ

         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี “THE Young University Rankings 2017” ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ ๕ เมษายนที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีมหาวิทยาลัยเพียง ๔๘ ประเทศที่ติดใน ๒๐๐ อันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย มทส. เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ติดอันดับดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความสำเร็จที่ มทส. ได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ ๖๐๑-๘๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2016-2017) ก่อนหน้านี้ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๐ (Times Higher Education Asia University Rankings 2017) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ปรากฏว่า มทส. ติดกลุ่มอันดับ ๑๙๑-๒๐๐ ของเอเชีย อันดับ ๑๕ ของอาเซียน และเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ นับเป็นความสำเร็จที่แสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมก้าวสู่สากล

         สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (๓๐.๐%) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๓๐.๐%) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๓๐.๐%)  ภาพรวมการเป็นนานาชาติ (๗.๕%) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น (๒.๕%)

         ทั้งนี้ มทส. มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ๒๑.๙-๒๘.๔ จาก ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (๒๗.๔) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (๑๖.๑) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๒๒.๔) ภาพ รวมความเป็นนานาชาติ (๓๑.๕) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมฯ (๓๓.๖) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้ คำปรึกษาต่างๆ

         “มทส.ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “Generation Y” (ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๔๒) โดยตัวชี้วัดที่โดดเด่นของกลุ่ม“Generation Y” คือ International Outlook ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตัวชี้วัด International Students จำนวนการรับนักศึกษานานาชาติที่มีสัดส่วนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๗ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพสูงในระดับสากล อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา (Developing World) พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)” อธิการบดี มทส.กล่าวในที่สุด

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


118 5652