20thMay

20thMay

20thMay

 

April 11,2017

ตามคาดประธานหอการค้าอุดรฯคนใหม่ “ธนัชชัย สามเสน” ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

          เลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ เป็นไปตามคาด “เสี่ยแก้ว” ธนัชชัย สามเสน” นั่งเก้าอี้ต่อจาก “เสี่ยปิง” มุ่งเน้นส่งเสริม SMEs และ Start up ด้านประธานเก่าฝากเน้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ พร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ YEC ให้เข้ามามีบทบาทในการทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น

           ตามที่เมื่อวันที่ ๕ เมษายนที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๐๐ น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ สมัยที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง กรรมการหอการค้าฯ เป็นประธานในวาระการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับหอการค้าฯ กำหนดให้กรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานดำเนินการเลือกตั้งประธานหอการค้าฯ โดยที่ประชุมมีผู้เสนอตัวรับการสรรหา ๒ คนซึ่งเป็นอดีตรองประธานหอการค้าฯ ทั้งสองคน ได้แก่ นายธนัชชัย (แก้ว) สามเสน ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี-เกษตรผล อดีตรองประธานฯ และนายสิทธิรัตน์ จารุไชยกุล ประธานบริหารบริษัทในเครือ บีดี.คอมพิวเตอร์ อดีตรองประธานฯ มีคณะกรรมการร่วมประชุม ๓๕ คนจาก ๓๙ คน โดยกำหนดให้การลงคะแนนเป็นไปในทางลับ ซึ่งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ

          อย่างไรก็ตาม การสรรหาประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติ เมื่อมีผู้เสนอตัวรับการสรรหามากกว่า ๑ คน จะให้ผู้เสนอตัวแต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์คนละ ๑๐ นาที โดยระหว่างที่อีกฝ่ายแสดงวิสัยทัศน์ จะให้อีกฝ่ายออกจากห้องประชุม ซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์คล้ายกับเป็นนโยบาย จากนั้นก็จะให้กรรมการฯ ลงคะแนน และนับคะแนนทันที หากมีผู้เสนอตัวเพียงคน เดียวก็จะให้ผู้เสนอตัวแถลงนโยบาย เมื่อได้ประธานหอการค้าคนใหม่ก็จะส่งมอบงานกันทันทีเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดี ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายธนัชชัยได้รับเลือกด้วยคะแนน ๒๘ ต่อ ๖ บัตรเสีย ๑ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗

          นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจในการเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์การทำงานคือ การพัฒนาที่สมดุลและชาญฉลาด (Balanced and Smart Development) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ส่งเสริม SMEs, Start up และเศรษฐกิจฐานราก, เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร, ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE, พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุดร ๔.๐ พร้อมเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 และเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในส่วนนโยบายการบริหารงานจะใช้กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) ซึ่งมีจุดเน้นคือ การมีส่วนร่วม, กระบวนการวางแผน ติดตามผล, การตอบสนองต่อสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย, ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า, คุณธรรมความถูกต้อง และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนการจัดสรรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ นั้นจะได้ดำเนินการและประกาศให้ทราบอีกครั้ง

          ด้านนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๖ ที่หมดวาระ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ ในการทำงานของหอการค้าฯ มุ่งเน้นในด้านความสมัครสมานสามัคคีของคณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันแผนงาน โครงการต่างๆ ของจังหวัดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ สิ่งที่จะฝากให้คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้สานต่อคือ เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ YEC ให้เข้ามามีบทบาทในการทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น และจังหวัดได้หันมาให้ความสำคัญกับนักธุรกิจคน รุ่นใหม่มากขึ้น เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหอการค้าฯ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกำลังในการบริหารงานต่อไป

          หลังจากนั้น ได้มีพิธีส่งมอบงานระหว่าง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๖ และนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน

          ทั้งนี้ นายธนัชชัย สามเสน ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี เจ้าของธุรกิจพัฒนาที่ดิน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปิ่นแก้ว และมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี-เกษตรผล มีประสบการณ์อุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล เคยดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หลายสมัยติดต่อกัน

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๗ วันอังคารที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


91 5673