20thMay

20thMay

20thMay

 

April 11,2017

กำนันผญบ.ขอยาว ๖๐ปี อ้าง ๕ ปีเลือกทีจะเกิดการแตกแยก

          สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคอีสานลุกฮือ บุกยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ถึงรมว.มหาดไทย ค้านไม่เอาลดวาระดำรงตำแหน่งเหลือ ๕ ปี และไม่ยอมรับการประเมินทุก ๓ ปี ตามข้อเสนอแก้ไขกฎหมายของกมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ยันขออยู่ถึงเกษียณ ๖๐ ปี อ้างเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนเลือกกำนันโดยตรง และอาจสร้างความแตกแยกในพื้นที่

ม่ยอมรับให้ประเมินทุก ๓ ปี

          โดยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลางกลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทั้ง ๓๒ อำเภอ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน เดินทางยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในวาระ ๕ ปี ต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผ่านไปยังพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๑) โดยในหนังสือร้องเรียนระบุว่า

          “ด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามการเสนอร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่องข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เหลือคราวละ ๕ ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก ๓ ปี นั้น สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงขอสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ซึ่งได้มีหนังสือนำเรียนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๒๕๕๔๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อยืนยันความเห็นของกรมการปกครองที่เห็นควรให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖๐ ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนในการเลือกกำนันโดยตรง”

อย่าเอามาตรฐานของส.ส.มาใช้

          นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะนำเสนอเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตนต้องการยกตัวอย่างโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าไม่ใช่นักการเมือง เป็นนักปกครองท้องที่ใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชน หากเป็นลักษณะนักการเมืองคือ จะมีวาระ เช่น การเลือกตั้ง ส.ส. แต่ตนไม่เห็นด้วย การที่สปท.จะเสนอวาระการดำรงตำแหน่งกำนันอยู่ในวาระ ๕ ปี และมีการประเมินผลงานทุก ๓ ปี ตนไม่อยากให้สปท. มองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไปในลักษณะเหมือนนักการเมือง โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานของกระทรวงใด ก็จะช่วยเหลือและสนองนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลทุกอย่าง

          “ในส่วนของการเลือกตั้งทุก ๕ ปีนั้น เห็นว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่ โดยเฉพาะในหมู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็จะเห็นได้ว่ามีการแตกแยกทุก ๕ ปี ถ้ามีการเลือกตั้ง เพราะในจุดนี้เราไม่ใช่นักการเมือง ทั้งนี้ มีตัวแทนของกำนันเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับสปท.ที่จะมีการนำเสนอ ซึ่งมีแนวทาง ๓ ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไปทบทวนใหม่ ซึ่งต้องการจะให้เป็นข้อเสนอสุดท้าย คืออยากให้มีการทบทวนใหม่อีกครั้ง” นายชาติชาย กล่าวย้ำ

ผู้ว่าฯ ย้ำอย่าเพิ่งกังวล

          ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวดนครราชสีมา กล่าวว่า ในเรื่องนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับทราบข้อคิดเห็นของพี่น้องตามสื่อต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้สั่งการมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนในการชี้แจงกับพี่น้องทุกท่านว่า ขั้นตอนการเสนอแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นข้อเสนอของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการมีหลายขั้นตอน ซึ่งกว่าจะผ่านมาเป็นกฎหมาย จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า ขอให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยื่นข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด ซึ่งตนทราบว่าวันนี้มีการยื่นข้อเรียกร้องทั่วประเทศ และทางจังหวัดจะส่งข้อเรียกร้องนี้ไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อที่กระทรวงฯ จะได้นำเป็นข้อเสนอไปสู่การพิจารณาในโอกาสต่อไป

          “ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในระเบียบวินัย เดินทางมายื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องด้วยความสงบเรียบร้อย ผมคิดว่าไม่เฉพาะทางจังหวัด แต่พี่น้องประชาชนก็ทราบว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านมีงานสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นจุดเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนและทางราชการ ขณะเดียวกันก็เป็นจุดเชื่อมที่จะนำนโยบายทางการต่างๆ ของรัฐบาลและราชการไปสู่พี่น้องประชาชน หากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านมีข้อคิดเห็นว่าการทำงานที่จะมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีวาระอย่างไร ผมคิดว่าทางรัฐบาลก็คงจะนำไปพิจารณารับฟัง อยากขอให้ท่านอย่ากังวลเรื่องนี้ เราจะรับข้อเสนอและส่งไปที่กระทรวง ขณะเดียวกันก็อยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติงานในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง และผมคิดว่าทุกท่านจะเห็นผลงานและให้ความสนใจ รวมถึงเข้าใจในข้อเรียกร้องของพวกท่าน” นายวิเชียร กล่าว

ขอนแก่นก็ไม่ยอมรับเลือกตั้ง

          ทางด้านจังหวัดขอนแก่น วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จากทั้ง ๒๖ อำเภอ รวมกว่า ๒๐๐ คน ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านข้อเสนอร่างกฎหมายของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง  จากการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี เปลี่ยนให้เหลือวาระ ๕ ปีและการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก ๓ ปี โดยมีนายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเจรจาและรับมอบหนังสืออคัดค้านดังกล่าวจากกลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

          นายทัศนัยน์ สุขสบาย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หากมีการปรับลดวาระการทำงานของผู้นำชุมชนลงตามที่คณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศกำหนด อาจจะส่งผลทำให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นักการเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จะนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดความแตกแยกในระดับชุมชนได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมา กำนันและผู้ใหญ่บ้านมีกฎหมายควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว หากการบริหารงานไม่โปร่งใส ชาวบ้านก็สามารถตรวจสอบ และลงชื่อถอดถอนได้

          นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไม่อยากให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกังวล เนื่องจากกรณีนี้ เป็นเพียงข้อเสนอของกรรมาธิการฯ เพื่อที่จะให้แก้ไขเท่านั้น ยังไม่มีการนำเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อรับหนังสือคัดค้านดังกล่าวแล้วก็จะมีการนำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเป็นลำดับต่อไป

ขออยู่ยาว ๖๐ ปี

          เช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สาขาอำเภอและตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบล ทั้ง ๒๓ อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ กว่า ๕๐ คน นำโดยนายวิชัย ปิยมิตรธรรม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องขอสนับสนุนวาระการดำรงตำแหน่ง ๖๐ ปี ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และวิธีการเลือกกำนันตามที่กรมการปกครองเสนอ จากนั้นบรรดากำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ฉบับ และยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑ ฉบับ ที่ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องขอสนับสนุนวาระการดำรงตำแหน่ง ๖๐ ปี ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และวิธีการเลือกกำนันตามที่กรมการปกครองเสนอ ซึ่งหลังจากรับหนังสือแล้ว ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์กล่าวยืนยันว่า จะดำเนินการตามที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอมา และจะส่งหนังสือดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนต่อไป จากนั้นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านพอใจจึงสลายตัวเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

          นายวิชัย ปิยมิตรธรรม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เหลือคราวละ ๕ ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก ๓ ปีนั้น สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงขอสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ซึ่งได้มีหนังสือนำเรียนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๒๕๕๔๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อยืนยันความเห็นของกรมการปกครองที่สมควรให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖๐ ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนในการเลือกกำนันโดยตรง

          ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ที่อาคารรัฐสภา นาย   ยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกลุ่มกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน กว่า ๒๐ คน เข้ายื่นหนังสือต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อคัดค้านรายงานที่กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งมีข้อเสนอให้แก้กฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ กรณีการลดวาระตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเหลือคราวละ ๕ ปี พร้อมทั้งยืนยันว่าจะคัดค้านเรื่องนี้ถึงที่สุด

 

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๗ วันอังคารที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

115 5655