20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 26,2017

มข.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เชิดชู‘ดร.ทองลุน’นายกรัฐมนตรีสปป.ลาว

            เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ แด่ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ สำนักนายกรัฐมนตรี นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันฑ์เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ แด่ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์เกียรติคุณ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร, รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวม ๑๘ คน จึงเดินทางเพื่อมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ แด่ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างสมเกียรติ ณ สำนักนายกรัฐมนตรี นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            สำหรับปริญญากิตติมศักดิ์ หรือ Honorary degree เป็นปริญญาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ มีเกียรติคุณดีเด่น กระทั่งปรากฏเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาที่ได้รับ เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์และ สิทธิ์ของปริญญากิตติมศักดิ์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้กับ ดร.ทองลุน สีสุลิด 

            ในการนี้ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรกิจการระหว่างประเทศ มอบและสวมชุดครุยวิทยฐานะ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเอกสารคำประกาศเกียรติคุณ, นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี คือ ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน ๑ ชิ้น, นายอำนาจ พรหมสูตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อ ดร.ทองลุน สีสุลิด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภามหาวิทยาขอนแก่น มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี คือ ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน ๑ ชิ้น, นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบกระเช้าที่ระลึก จำนวน ๑ กระเช้า แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            อย่างไรก็ตาม ดร.ทองลุน สีสุลิด เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลายระดับ ระหว่าง สปป.ลาว และไทยมาโดยตลอด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการประสานงานเมื่อครั้งท่านจุมมะลี ไชยะสอน ประธานประเทศ สปป.ลาว ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต เวียงจันทน์ และมาเยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๒–๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ โดยเป็นประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างสปป.ลาว-ไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน สปป.ลาว-ไทย นอกจากนี้ ดร.ทองลุน  สีสุลิด ยังได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว-ไทย อาทิ สะพานมิตรภาพ ๓ (แขวงคำม่วนสปป.ลาว และจังหวัดนครพนมของไทย) เส้นทางรถไฟ สปป.ลาว-ไทย เชื่อมโยงเวียดนามและกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกในสปป.ลาว ที่เชื่อมระหว่างสองเมืองหลวง รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา–แม่โขง
            ภายหลังพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รดน้ำขอพร นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๙ วันพุธที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


591 896