20thMay

20thMay

20thMay

 

May 16,2017

กว่าทศวรรษวิสาขบูชาพุทธบารมี เดอะมอลล์นำเสนอนิทรรศการ“พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ”

                เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับเทศกาลบุญระดับโลกอย่างวันวิสาขบูชา โดยกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา คณะสงฆ์ และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายชุด “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย โดยพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายมนัส มูสตราพี ผู้แทนเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย MR.Sunil Singh ประธานสมาคมพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ประเทศอินเดีย ศาสตราจารย์พิเศษ จำนง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต นายธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์นครราชสีมาพันโทหญิงศศิวาศน์ ศรีเนธิยานันท์ พร้อมด้วย ตัวแทนภาครัฐและเอกชน และนักเรียนสูงวัยจำนวน ๗๐ คน จากโรงเรียนศีลห้าชราสุข อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์นครราชสีมา 


                นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์นครราชสีมา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและภาคเอกชนได้จัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีละ ๓๒ วัน เหตุผลที่จัด ๓๒ วัน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามี ๓๒ อำเภอ ทุกอำเภอก็จะเป็นเจ้าภาพในแต่ละวัน แต่เนื่องด้วยปีนี้มีการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งกำหนดเดิมจะจัดการแข่งขันในเดือนมิถุนายน แต่ในปีนี้สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียได้เลื่อนกำหนดมาเป็นเดือนพฤษภาคม จึงได้เปลี่ยนสถานที่และจัดงานเล็กๆ เพื่อจำลองเทศกาลให้เป็นประเทศอินเดีย ระยะเวลาในการจัด ๑๒ วัน เนื่องจากประชาชนบางท่านอาจจะยังไม่เคยเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเพื่อไปกราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ๔ สถานที่ หรือที่เรียกว่า ๔ สังเวชนียสถาน โดยเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งรวมภาพถ่ายคัดสรรมากว่า ๑๐๐ ภาพ เป็นภาพที่หาชมได้ยาก สวยงาม และมีความหมายลึกซึ้ง การจัดนิทรรศการมีการบรรยายภาพ เพื่อให้ทราบว่าภาพแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างไร นอกจากนี้ยังจะได้เห็นการประดับธงที่แปลกตากว่าทุกปี ซึ่งมีทั้งธงประจำชาติไทยคือธงพระพุทธศาสนา ธงพุทธศาสนาสากลคือธงฉัพพรรณรังสี และธงประเทศอินเดีย เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่มีความหมายอย่างลึกซึ้ง ในปีหน้าจะจัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมี ในแนวคิดพุทธภูมิ สุวรรณภูมิ การเดินทางของพระพุทธศาสนาจากอินเดียที่เป็นต้นกำเนิด เดินทางมาสุวรรณภูมิได้อย่างไร และถือเป็นโอกาสที่ดีในการต้อนรับแขกพิเศษจากประเทศต่างๆ ที่จะเดินทางมาชมเทศกาลที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังจะได้แสดงทัศนคติและความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “จะรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไร”


                จากนั้น นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพุทธศาสนิกชนจะรวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ดังนั้นเพื่อร่วมกันสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๐ จึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย โดยใช้ชื่อว่า พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ งานวิสาขบูชาพุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการนำภาพถ่ายของ ๔ สังเวชนียสถาน มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา และยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นคนดีปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม โดยสมาคมพุทธศาสนิกชนนานาชาติประเทศอินเดียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และเป็นการร่วมกันในการช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนา ให้กว้างขวางออกไป จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่ได้จัดให้มีโครงการทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ ในนามของจังหวัดนครราชสีมาต้องขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันสืบทอดเจตนา ส่งเสริม และรักษาพระพุทธศาสนาประจำชาติไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


                ด้านนายมนัส มูสตราพี ผู้แทนเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตนขอขอบคุณคณะผู้จัดงานที่ได้เชิญสถานทูตอินเดียให้มาร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในวันวิสาขบูชา ประเทศอินเดียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ ทั้ง ๒ ประเทศมีน่านน้ำทะเลอันดามันร่วมกัน มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและผู้คนที่ติดต่อสื่อสารกันมายาวนาน ศาสนาพุทธเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศมีประชาชนในไทยจำนวนมากที่เดินทางไปสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ปัจจุบันสามารถเห็นอิทธิพลของอินเดียได้จากสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวัฒนธรรมของไทย ภาษาไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี–สันสกฤต จำนวนชาวอินเดียที่มาอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย ทั้งนี้ศาสนาพุทธมีผู้นับถือมากกว่า ๔๐๐ ล้านคน ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชครองราชย์หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณ ๓๐๐ ปี พระองค์ทำให้ศาสนาพุทธรุ่งเรืองขึ้นที่ประเทศอินเดีย ด้านการเมือง และสังคม ก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ ทำให้เกิดการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปยังที่ต่างๆ ในทางการค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางไปค้าขายยังประเทศต่างๆ ได้นำศาสนาพุทธไปเผยแผ่ด้วย ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้


                สำหรับพิธีเปิดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้แก่ รำไทย และประเทศอินเดีย ได้แก่ การแสดงกะตักอินเดีย สร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ในส่วนไฮไลต์ของงานเช่นนิทรรศการภาพถ่ายชุด “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” เป็นการร้อยเรียงเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายจำนวนกว่า ๑๐๐ ภาพ ผ่านมุมมองของ พันโทหญิงศศิวาศน์ ศรีเนธิยานันท์ ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยได้ไปศึกษาธรรมะถึงพุทธคยาประเทศอินเดียและบันทึกภาพ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของพระพุทธศาสนาจากดินแดนพุทธภูมิชมพูทวีปสู่ดินแดนถิ่นแหลมทองสุวรรณภูมิประเทศไทย ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงภาพถ่ายสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างน่าสนใจ ถ่ายจากสถานที่จริงในมุมต่างๆ ที่งดงาม เช่น มุมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในการบวชถวายพิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีภาพถ่าย ๔ สังเวชนียสถาน ถือเป็นภาพที่หาชมได้ยากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการบันทึกภาพมาให้ประชาชนได้เห็น ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงและปรากฏในประวัติศาสตร์ตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนา บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและสถูปเจดีย์ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากดินแดนชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียและเนปาลในปัจจุบัน 


                นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม จิ๊กซอว์ต่อวัฒนธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงาน หากผู้เข้าชมนิทรรศการต้องการภาพที่จัดแสดงไว้ก็สามารถสั่งจองได้โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ใดๆ จะมีเพียงค่าใช้จ่ายในส่วนของการอัดภาพและจัดทำกรอบรูปเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยให้ทุกคนได้มีภาพที่งดงามนำไปติดบูชากราบไหว้ที่บ้านได้ 


                ทั้งนี้ หากประชาชนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจที่จะร่วมชมนิทรรศการ “พุทธภูมิ สุวรรณภูมิ” งานวิสาขบูชา พุทธบารมี สามารถชมได้ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์ นครราชสีมา และในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ส่วนงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลักดันให้เกิดความยิ่งใหญ่ให้โคราชเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาพร้อมฉลองวิสาขบูชาโลก โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม–๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามาทำบุญทั้งสิ้น ๓๒ วัน

 

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๓๓ วันอังคารที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


133 5673