24thSeptember

24thSeptember

24thSeptember

 

May 24,2017

ทันตะฯ มข.จัดคอนเสิร์ตการกุศล สมทบทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

            เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ๔ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัว จากประมาณร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๘ ต่อปี เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นโรคในช่องปากที่ต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยลง โดยเคยพบในเด็กชายวัย ๑๓ ปี

            “สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก (GLOBACAN)มีผลสำรวจอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งทั่วโลกในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่า ในประเทศที่กำลังพัฒนาจะพบมะเร็งช่องปากเป็นอันดับ ๘ และเป็นมะเร็งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับ ๙ ของมะเร็งที่เกิดในเพศชายทั้งหมด ส่วนในประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น พบ “มะเร็งช่องปาก” มากเป็นอันดับ ๖ นับจากมะเร็งเต้านม ปอด ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ปากมดลูก และตับ ท่อน้ำดี เรียงตามลำดับ โรคมะเร็งช่องปากพบมากเป็นอันดับ ๔ ในเพศชายคิดเป็นร้อยละ ๘.๔ และเป็นอันดับ ๘ ในเพศหญิงร้อยละ ๒.๙”รศ.ดร.ทพญ.วรานุช กล่าว

            ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยเพศชายที่เข้ามารับการรักษาจะเป็นมะเร็งช่องปากระยะที่ ๓ ประมาณร้อยละ ๔๒ ขณะที่เพศหญิงจะพบมะเร็งช่องปากระยะที่ ๑ ประมาณร้อยละ ๓๔  ซึ่งหากได้รับการวินิจฉัยโรคและการรักษาช้า จะทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยภายในห้าปี ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ปัจจุบันพบว่า การเคี้ยวหมาก สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งช่องปากในกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการเคี้ยวหมาก มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนสมทบเพื่อนำมาใช้พัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ในรูปแบบคอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            คอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคอนเสิร์ตรวมเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนักร้องอาชีพผู้มีชื่อเสียง ๕ คน ได้แก่ น้ำมนต์-ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต และคกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต เดอะว้อยซ์) ซึ่งจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้าสู่โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง กิจกรรมนี้สามารถนำรายได้มาใช้พัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ภายใน ๕ ปีให้สูงขึ้น และจะทำให้สามารถก่อตั้ง Center of excellence in Oral Cancer ขึ้น ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างครบวงจร

            สำหรับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ เปิดจำหน่ายบัตรที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒๔๐๕ ต่อ ๔๕๑๑๗ หรือ ๔๕๑๘๘ และ ๐๘๖-๘๕๐ ๖๔๒๕ บัตรราคา ๕๐๐ บาท, ๑,๐๐๐ บาท และ ๑,๕๐๐ บาท


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๓๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


525 7836