20thJune

20thJune

20thJune

 

August 03,2017

ปศุสัตว์ จับมือ CPF เดินหน้ายกระดับ ๙ จังหวัดอีสานสร้าง ๑๐๙ เถ้าแก่เล็ก

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรมปศุสัตว์เปิดโครงการ “๙ จังหวัด ๑๐๙ เถ้าแก่เล็ก สู่ก้าวใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK” ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อผู้บริโภค ตามนโยบายกรมฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยส่งต่ออาหารปลอดภัยให้ชุมชน โดยมอบป้าย ปศุสัตว์ OK แก่ ๑๐๙ เถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน (CP Pork Shop)

 

          น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย และผู้ประกอบการที่ได้การรับรอง “ปศุสัตว์ OK เนื้อสัตว์ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับรองฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ” ผ่านโรงฆ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกสุขลักษณะ และจำหน่ายในร้านที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่ากระบวนการผลิต ถูกต้อง ได้มาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารเนื้อแดงและปลอยยาปฏิชีวนะ โดยกรมฯ จะมีการสุ่มตรวจผู้ประกอบที่ได้รับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้วปีละ ๑ ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นขยายผลโครงการนี้ให้กระจายไปทั่วประเทศ ส่งต่อความปลอดภัยสู่ผู้บริโภคของทุกพื้นที่ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร

          นอกจากกรมปศุสัตว์ได้ขยายการรับรองเนื้อสัตว์ ในโครงการดังกล่าวแล้ว กรมฯ ยังขยายการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้ากระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆที่ห่างไกลแล้ว กรมปศุสัตว์เร่งเดินหน้าขยายขอบข่ายการรับรองไปยังสินค้าอื่นๆ อาทิ ไข่สด เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานอาหารปลอยภัย 

 

 

 


203 5651