20thJune

20thJune

20thJune

 

August 05,2017

บีโอไอเผยลงทุนครึ่งปีแรก’๖๐ อุตฯเป้าหมายขยายลงทุนไทย

          บอร์ดบีโอไอพอใจผลการส่งเสริมการลงทุนช่วงครึ่งปีแรก ๒๕๖๐ โดยการลงทุนของ ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายขยายตัว และการขอรับส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีเกินครึ่งของเป้าหมาย มั่นใจยอดขอรับส่งเสริมทั้งปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้า ๖ แสนล้านบาท 

          นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า บีโอไอได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก ๒๕๖๐ (มกราคม–มิถุนายน) ซึ่งกำหนดเป้าหมายมูลค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งปีไว้ที่ ๖ แสนล้านบาท และบีโอไอมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีการยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน ๖๑๒ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ๒๙๑,๗๙๐ ล้านบาท เป็นโครงการลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๓๐๒ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ๑๓๓,๔๙๔ ล้านบาท 
 
          “ที่ประชุมพอใจกับภาวะการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๖๐ เป็นโครงการลงทุนใหม่ และมีการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนิวเอสเคิร์ฟ และเอสเคิร์ฟเดิม ขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน” นายสุวิทย์ กล่าว 

          ทั้งนี้ คำขอรับการส่งเสริมของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน ๙๕ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ๒,๐๓๓ ล้านบาท ส่วนกลุ่มที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด คือกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ๓๑,๕๙๔ ล้านบาท ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ๓,๖๑๕ ล้านบาท กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ๒๖,๑๖๙ ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ๒๖,๗๓๕ ล้านบาท กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ๒๕,๗๘๐ ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๑๖,๙๑๓ ล้านบาท เป็นต้น 
 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรายงานถึงการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในช่วงครึ่งปีแรก ๒๕๖๐ พบว่า มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน ๑๕๐ โครงการ เงินลงทุนรวม ๘๗,๔๓๐ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีการขอรับส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีตามเป้าหมายที่ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  
สำหรับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก ๒๕๖๐ ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวม กว่า ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน อาทิ การจ้างงานคนไทยกว่า ๓๓,๐๐๐ ตำแหน่งเกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า ๒๘๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี เกิดรายได้จากการส่งออกปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น   

          ด้านนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวว่า สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรก ๒๕๖๐ พบว่า มีจำนวนยื่นขอรับส่งเสริม ๓๗๒ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม ๑๔๑,๐๖๕ ล้านบาท โดยญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด จำนวน ๑๑๗ โครงการ เงินลงทุนรวม ๖๕,๔๓๕ ล้านบาท อันดับสอง สิงคโปร์ จำนวน ๔๕ โครงการ เงินลงทุนรวม ๑๕,๒๖๐ ล้านบาท อันดับสาม จีน จำนวน ๓๕ โครงการ เงินลงทุนรวม ๗,๑๓๔ ล้านบาท  

          นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำคัญๆ ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการผลิตเพื่อประหยัดพลังงาน หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ จำนวน ๓๖ โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า ๕,๓๐๐ ล้านบาท

 


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๔๙ วันอาทิตย์ที่ ๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


62 5639