23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

September 13,2017

จังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันนี้ ๑๓ กย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีพระประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีดำริให้จังหวัดนครราชสีมา สร้าง “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์” ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นเลขานุการดำเนินการ และใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จากแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีผู้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ราย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ราย ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ ราย พร้อมนี้หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้เข้าไปส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งควบคุมลดจำนวนประชากรสุนัข แมว โดยการฉีดยาคุมหรือทำหมัน พร้อมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไว้ทุกตัว 

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมายังไม่มีห้องแลปตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องตัดหัวสุนัขไปตรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์ และหากตรวจพบหัวสุนัขบ้าจริงให้รายงาน และจากการที่วัดแต่ละแห่งเป็นสถานที่รวมสุนัขจรจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ หารือกับคณะสงฆ์ว่าหากจะทำคอกหรือกั้นให้สุนัขอยู่ในที่จำกัด เพื่อพักรอส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสุนัขต่อไป พร้อมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเอาพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์มาใช้บังคับ เพราะปัจจุบันมีประชาชนรู้และเข้าใจน้อยมาก พร้อมให้ อปท. ตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนฉีดสุนัขไว้ด้วย


403 5657