23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

October 11,2017

‘พาณิชย์’ยกระดับสหกรณ์ร้านค้า สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคง


           กระทรวงพาณิชย์ ลุยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ๘ ด้าน เพิ่มจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรค้าขายร่วมกัน ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทยให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคง

                      นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญระดับประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า ๑.๘๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙ ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ ๓ รองจากภาคบริการ (ร้อยละ ๓๒.๖) และภาคการผลิต (ร้อยละ ๒๗.๗) เกิดการจ้างงานกว่า ๒.๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ ๒ รองจากภาคบริการ (ร้อยละ ๔๔.๘)”

           “จากความสำคัญดังกล่าว กระทรวงฯ จึงเร่งผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประเภทหนึ่งให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยจะเน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา และเพาะบ่มเชิงลึก ณ สถานประกอบการ”

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ จะใช้ ๓ กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน โดยจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในด้านการตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย กิจกรรมที่ ๒ การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยได้มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ๘ ด้าน สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมของธุรกิจ ประกอบด้วย ๑) ภาวะผู้นำ-การรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ๒) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ๓) สารสนเทศและการวิเคราะห์ ๔) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๕) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ ๖) การจัดการร้านค้าและการวางสินค้า ๗) การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง และ ๘) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพทั้ง ๘ ด้านนี้ จะเป็นตัววัดผลที่สำคัญในการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สามารถเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมที่ ๓ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าที่ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ทั้ง ๘ ด้านแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจอื่นที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ ให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้มีการยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบการของธุรกิจต้นแบบที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ร้านค้าในระยะยาว

           “ขณะนี้ มีร้านค้าส่งที่ผ่านการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และสามารถเป็นร้านค้าต้นแบบได้ จำนวน ๑๓๐ ราย ๘๕๗ สาขา ร้านค้าปลีกเครือข่าย ๒๐,๐๘๑ ร้าน ครอบคลุมพื้นที่ ๗๐ จังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการได้เฉลี่ยร้อยละ ๕ - ๑๐ และเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้เฉลี่ย ร้อยละ ๑๕ โดยกระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนายกระดับฯ ร้านค้าส่งค้าปลีกเครือข่ายให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดได้ในปี ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้” นายสนธิรัตน์ กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๒ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


79 5653