23rdSeptember

23rdSeptember

23rdSeptember

 

October 11,2017

บสย.โชว์สินเชื่อทวีทุนปรับปรุงใหม่ ยอดคำขอทะลุหมื่นล้านบาท ค้ำประกัน ๙ เดือนกว่า ๕๔,๐๐๐ ล.


            บสย.แถลงผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ๙ เดือน ค้ำประกันสินเชื่อรวม ๕๔,๐๒๗ ล้านบาท มีลูกค้าใหม่ ๖๗,๕๙๗ ราย ขณะที่ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS๖) ปรับปรุงใหม่ ๑๕ ธนาคารพันธมิตร เร่งกระจายสินเชื่อ ดันยอดค้ำประกันฯ แตะ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เผยแผนโค้งสุดท้าย ผนึกธนาคารอัดแคมเปญแพ็คคู่ปูพรมกิจกรรม ขยายฐาน SMEs กลุ่มค้าชายแดน CLMV ท่องเที่ยว และ SMEs เกษตร    

            นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ๙ เดือน ปี ๒๕๖๐ (๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน) มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ  ๕๔,๐๒๗ ล้านบาท มีลูกค้าใหม่  ๖๗,๕๙๗ ราย ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ อาทิ ๑. โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ ๒ ประสบความสำเร็จด้านจำนวนราย คือ ๖๐,๖๕๖ ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน ๕,๕๔๗ ล้านบาท ๒. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) และ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ๔,๖๖๓ ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน ๒๗,๗๐๐ ล้านบาท และ ๓. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑,๖๒๑ ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน ๙,๗๘๖ ล้านบาท

            นอกจากนี้  บสย. ยังประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ตามกรอบวงเงิน ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่ ครม.เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมียอดคำขอค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท สามารถช่วย SMEs จำนวน ๑,๒๐๐ ราย ขณะนี้มี ๑๕ ธนาคารพันธมิตรร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

            นายนิธิศ กล่าวว่า ผลดำเนินงาน บสย. ประสบความสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือระหว่าง บสย. และธนาคารพันธมิตร อาทิ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ ๒ ที่มีลูกค้าใหม่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อตลอด ๓ ไตรมาส รวม ๖๐,๖๕๖ ราย ขณะที่โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเช่นกัน รวมถึงโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่  โดยมี ๑๕ ธนาคารพันธมิตร ร่วมผลักดันสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ โดยมียอดคำขอค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

            สำหรับแผนงานไตรมาสสุดท้าย บสย. ได้เร่งผลักดันยอดค้ำประกันสินเชื่อ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ ๘๖,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุก ปูพรมกิจกรรม รองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ และตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยร่วมกับธนาคารพันธมิตร โครงการผลักดันสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้แคมเปญร่วมกับธนาคารต่างๆ เพื่อขยายฐานผู้ประกอบการกลุ่มค้าชายแดน CLMV ท่องเที่ยว และ SMEs เกษตร เป็นต้น

            สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อรายไตรมาส ปี ๒๕๖๐ โดยผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (๑ มกราคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ยอดค้ำประกันสินเชื่อ ๕๔,๐๒๗ ล้านบาท ลูกค้าใหม่ ๖๗,๕๙๗ ราย โดยแยกเป็น ๑. ไตรมาส ๑/๒๕๖๐ (มกราคม-มีนาคม) ยอดค้ำประกันสินเชื่อ ๑๑,๖๗๗ ล้านบาท ลูกค้า ใหม่ ๑๖,๓๑๕ ราย ๒. ไตรมาส ๒/๒๕๖๐ (เมษายน-มิถุนายน) ยอดค้ำประกันสินเชื่อ ๑๗,๙๑๓ ล้านบาท ลูกค้าใหม่ ๒๓,๔๕๖ ราย และ ๓. ไตรมาส  ๓/๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน) ยอดค้ำประกันสินเชื่อ ๒๔,๔๓๗ ล้านบาท ลูกค้าใหม่ ๒๗,๘๒๖ ราย  


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๒ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


83 5653