22ndOctober

22ndOctober

22ndOctober

 

December 01,2017

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมมือจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

        วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายกิตติ จริยมานะ  รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประธานพิธีเปิด การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางถนนมิตรภาพถึงแยกคลองส่งน้ำ (มิตรภาพซอย ๑๕) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรวม ๑๒ บริษัท เข้าร่วมจัดระเบียบ  โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และมี นายวิจารณ์  คลังบุญครอง  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา กล่าวรายงาน ณ บริเวณตลาดนัดเซฟวัน นครราชสีมา ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนได้ตระหนักสภาพความไม่เรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน

        ทั้งนี้  กฟภ. มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  โดยปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง ๗๔ จังหวัด  ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

        สำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ รวม ๑๐๖ เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ ๓๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า ๑๓,๐๐๐ ต้น   ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นในปี ๒๕๖๑ จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด

         ทั้งนี้ หากพบเห็นการละเมิดพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบดบังทัศนียภาพก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้สัญจรไปมา สามารถแจ้ง PEA Call Center ๑๑๒๙ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


361 5678