20thOctober

20thOctober

20thOctober

 

December 06,2017

พฤศจิกาต่างชาติลงทุนอีก ๑๔ ราย มูลค่าประกอบธุรกิจ ๔๒๕ ล้านบาท

            คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเผย เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่างชาติลงทุนอีก ๑๔ ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ๔๒๕ ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย ๑๑๒ คน พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

            นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว ๑๔ ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า ๔๒๕ ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน คนไทย ๑๑๒ คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

            สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ ๑. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน ๔ ราย มีเงินลงทุนจำนวน ๑๕๐ ล้านบาท ได้แก่ บริการทางบัญชี บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการภายในองค์กร โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี ๒. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน ๒ ราย มีเงินลงทุนจำนวน ๖๔ ล้านบาท ได้แก่ บริการให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลการใช้งานและตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ บริการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าประเภทเครื่องล้างจานอัตโนมัติ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ๓. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน ๒ ราย มีเงินลงทุนจำนวน ๑๔๒ ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิศวกรรมของระบบวิทยุ (Radio System) สำหรับโครงการระบบวิทยุสำหรับรถไฟฟ้าใหม่ บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโพลีออลส์ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ 

            ๔. ธุรกิจนายหน้าตัวแทน/ค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน ๖ ราย มีเงินลงทุนจำนวน ๖๙ ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าและตัวแทนในการจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องหนัง การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตแผ่นโลหะจับยึดแผ่นยางซึ่งเป็นส่วนประกอบของแผ่นทำความสะอาดผงหมึก การค้าส่งเม็ดพลาสติกสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฝาแบตเตอรี่ การค้าส่งสินค้าปั๊มจ่ายน้ำมันสำหรับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติในรถยนต์ การค้าส่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ประเภทข้อต่อเครื่องยนต์ การค้าส่งสินค้าประเภทโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมนี 

            การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องทำความสะอาดภายในอาคาร (Cleaning Machine)และระบบพ่นไอน้ำกำจัดเชื้อโรค (Steam Cleaner) องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตโพลีออลส์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและแนวทางการใช้งานระบบให้บริการตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ (Check Status) ติดตามสถานะรถยนต์ (Find My Car)และแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call) วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับกระบวนการผลิต คุณสมบัติ และการตรวจสอบคุณภาพโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าและการวัดค่าของแผ่นทำความสะอาดผงหมึก (cleaning blade)โดยใช้เครื่อง Digital Indicator เป็นต้น

            ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น ๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการให้กู้ยืมเงิน และบริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโพลีออลส์

            อนึ่ง ในเดือนมกราคม–พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน ๒๖๒ ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น ๗,๑๐๒ ล้านบาท ขณะที่ในเดือนมกราคม–พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คนต่างด้าวได้รับอนุญาต จำนวน ๓๑๙ ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น ๖,๔๘๑ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๒ ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น ๗,๔๔๓ ล้านบาท

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๗๒ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


354 5661