15thOctober

15thOctober

15thOctober

 

December 06,2017

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสเอสเอ็มอี จับคู่กลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์


นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 

             บีโอไอร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ สร้างความร่วมมือครั้งใหญ่ระดับชาติ เน้นการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย พร้อมเสนอแผนจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเอสเอ็มอีไทย-ญี่ปุ่น เตรียมจัดทัพธุรกิจไทยเยือนมิเอะกลางปี ๒๕๖๑ เพื่อจับคู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์

             นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึง การหารือกับนายเอเค ซึซึกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ พร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นรวม ๒๐ ราย ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด มิเอะตระหนักดีถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จังหวัดมิเอะจึงสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบีโอไอเสนอให้มีความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เอสเอ็มอีไทย ตลอดจนการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองฝ่าย


             นางสาวดวงใจ กล่าวต่อไปว่า บีโอไอจะจัดทำแผนความร่วมมือด้านการลงทุนกับจังหวัดมิเอะ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการจับคู่ธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากที่มี MOUร่วมกันมาเกือบ ๕ ปี สำนักงานคาดว่าจะจัดคณะเอสเอ็มอีไทยในสาขาเป้าหมาย ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคไปเยือนจังหวัดมิเอะ ในช่วงกลางปี ๒๕๖๑ โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์
สำหรับจังหวัดมิเอะนั้น มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับบีโอไอมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนของบีโอไอเป็นประจำทุกปี และได้ลงนาม MOU ระหว่างกันในปี ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

             ทั้งนี้ จังหวัดมิเอะมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรในการผลิตอาหาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เอสเอ็มอีผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยก็มีศักยภาพสูงและสามารถเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจกันได้ นอกจากนี้ จังหวัดมิเอะยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีการจัดตั้งเมดิคัล วัลเลย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีแก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วนของไทย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๗๒ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


354 5662