19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 11,2018

กอช.รุกสร้าง“ต้นกล้าการออม” ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องอีสาน

         กอช. เตรียมลงพื้นที่ชวนนักเรียน ๕ โรงเรียนนำร่องภาคอีสาน ในขอนแก่น ให้รู้จักและสนใจสมัครเป็นสมาชิกออมกับ กอช. เร่งสร้างรากฐานทางการเงินเพื่ออนาคตวัยเกษียณ พร้อมเดินหน้าโครงการ “ต้นกล้าการออม” สร้างชมรมนักเรียนแกนนำในแต่ละโรงเรียน สานต่อภารกิจกระตุ้นการออมในพื้นที่

         นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยถึง การเตรียมลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ กอช. จัดกิจกรรมในโครงการ “ต้นกล้าการออม”ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โรงเรียนนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รู้จัก กอช. มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงินอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในการออม โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกกับ กอช. สามารถออมได้ขั้นต่ำตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่นักเรียนสามารถเก็บออมได้สะดวก หรือผู้ปกครองเป็นผู้เก็บออมให้ รวมทั้งยังได้รับเงินจากรัฐสมทบช่วยออมด้วย ถือเป็นการเริ่มวางรากฐานทางการเงินตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อพึ่งพาตนเองได้ในวัยเกษียณ
         นอกจากนี้ กอช. จะร่วมกับโรงเรียนนำร่องทั้ง ๕ แห่ง เพื่อจัดตั้ง “ชมรมต้นกล้าการออม”ขึ้นในแต่ละโรงเรียน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน รวมทั้งปลูกฝังให้เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนหรือคนใกล้ชิดมีวินัยการออมเงิน เพื่อร่วมขับเคลื่อนด้านการออมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป
         โดย กอช. จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๕-๖๐ ปี ซึ่งข้อมูลแรงงานนอกระบบปัจจุบันกว่า ๑๘.๕ ล้านคนนักเรียน นักศึกษาถึงประมาณ ๑๓.๓๖ ล้านคน ในส่วนนี้มีผู้ทีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปและกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาหากเยาวชนเหล่านี้สมัคร เป็นสมาชิกกอช. เริ่มออมตั้งแต่ อายุน้อยและออมอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ วัยเกษียณจะรับเงินบำนาญไว้ พึ่งพาตนเองในยามชราภาพ
           หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ กอช. สายด่วนเงินออม โทร.๐๒-๐๑๗-๐๗๘๙  วันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช., Line: @nsf.th, E-mail: thailand.nsf@gmail.com สมัครสมาชิก กอช. ได้ที่ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส. และ ธอส.ทุกสาขา


 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๗๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


366 5690