19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 12,2018

มทส. จัดงานเกษตรสุรนารี ’๖๑ แสดงศักยภาพทางนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงาน “เกษตรสุรนารี ’๖๑” ภายใต้แนวคิด Northeastern Food Innovation Fair 2018 เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ เวทีกลาง อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีพิธีเปิดงาน เกษตรสุรนารี ’๖๑ (Northeastern Food Innovation Fair 2018) โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตัวแทนส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมในพิธีเปิดงานเกษตรสุรนารี ๖๑ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๒ ภายในงานมีกิจกรรมทางนวัตกรรมการเกษตรและอาหารหลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมอาหารรองรับไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม คุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คุณสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ คุณพรภิรมย์ พินทะปะกัง เจ้าของ “แซ่บไมค์” น้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรส์ ดำเนินรายการเสวนาโดย ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อน

          มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็น Northeastern Food Innopolis พร้อมเปิดตัว SUT Food Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทศ. อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวและไก่โคราชในยุค ๔.๐ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าปลอดภัยและสร้างสารออกฤทธิ์สูงสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง และนิทรรศการอื่นๆ ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีบุตรยาก เทคโนโลยีกล้าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดระยะเวลาการหมักน้ำปลา และไส้กรอกปลาน้ำจืด ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยต่อยอดและพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยต่อไปในอนาคต

          รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “มหาวิทยาลัยสุรนารี ได้เริ่มจัดงานแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยให้ชื่องานว่า เกษตรสุรนารี มาตลอด เทคโนโลยีการเกษตรเป็นศาสตร์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุรนารี ได้เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ภารกิจที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และความรู้ที่เหมาะสมให้กับชุมชน และสังคม จุดประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างรายได้ การสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาว งานเกษตรสุรนารีครั้งนี้จัดขึ้นในแนวความคิด Northeastern Food Innovation มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็น Northeastern Food Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหารตะวันออกเฉียงเหนือ ในการยกระดับอุตสาหกรรมการแปลรูปเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร เพื่อแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหารที่สะท้อนนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ภายใต้เป้าหมายที่จะให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

          นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยสุรนารีร่วมกับทางจังหวัด จัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร ถ่ายทอดผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจังหวัดนครราชสีมาและของประเทศไทย ได้มีการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีขึ้นมากมาย ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหาร อีกทั้งได้มีผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรและอาหาร ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่การสร้างสายพันธ์ไก่เนื้อโคราช โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว แพะโคราช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวะภาพ เหล่านี้เป็นต้น งานเกษตรสุรนารีถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของมหาวิทยาลัยและของทางจังหวัดนครราชสีมา ที่จะนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร แก่ผู้สนใจในทุกระดับ นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น จะได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยคนไทยเองเพื่อนำไปสู่การลงทุนธุรกิจใหม่ อันจะช่วยเป็นกำลังอย่างสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

          ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “งานเกษตรสุรนารี เป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ แล้ว ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ จนได้บรรจุให้เป็นงานประจำจังหวัดนครราชสีมาอีกงานหนึ่ง กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินมาได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตรทุกระดับ แสดงให้เห็นถึงบทบาททางวิชาการที่สำคัญยิ่งของทางมหาวิทยาลัย ในการนำผลงานวิจัยมาดัดแปลงและถ่ายทอด เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยในการเป็นเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์หลากหลายรูปแบบ

          บทบาทของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรงกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของประเทศด้วยเศษรฐกิจชีวภาพ เศษรฐกิจชีวภาพเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศมีความได้เปรียบ เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ยกตัวอย่างที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศจัดตั้งไบโอแบงค์หรือธนาคารสิ่งมีชีวิตขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อรวบรวมสายพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมทั้งยีนส์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาเก็บไว้ เพราะอาจเกิดการสูญพันธุ์เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  ซึ่งในการจัดงานเกษตรสุรนารีขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เสริมสร้างความรู้ซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน”

          โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน “เกษตรสุรนารี ๖๑”  มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมอาหารรองรับไทยแลนด์ ๔.๐” รวมทั้งกิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ การประกวดโค การประกวดแพะ – แกะ และยังมีการประกวดปลาคาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีการประกวดไก่แจ้สวยงาม การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ การประกวดกล้วยไม้ สาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม มทส. และสุดท้ายการประกวด Miss Cowgirl นอกจากนี้ภายในงานยังมีการอบรมวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปมากกว่า ๔๐ โครงการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. อีกด้วย โดยงานเกษตรสุรนารี ๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


364 5696