26thMarch

26thMarch

26thMarch

 

January 19,2018

นศ.ประท้วงไล่ อจ. พฤติกรรมไม่งาม หลังถูกสั่งกลับมาสอน

          นศ.ราชภัฏโคราชกว่า ๓๐ คน รวมตัวประท้วงไม่พอใจสองอาจารย์ ถูกดึงตัวกลับมาสอนใหม่ เผยเคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เรียกร้องให้ย้ายออกจากการสอน หากอธิการบดีไม่ดำเนินการภายใน ๕ วัน จะฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อไป

          เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้าอาคาร ๒๖ นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประมาณ ๓๐ คน รวมตัวกันประท้วงเพื่อขับไล่นายบุญกอง อินตา และนายสัญญา พันธ์ไสว อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยมีนายณัฐดนัย โชคสันเทีย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ อ่านแถลงการณ์เรื่อง ขอคัดค้านคำสั่งอธิการบดีที่จัดชั่วโมงสอนให้อาจารย์บุญกอง อินตา และอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์คัดค้านคำสั่งอธิการบดี

          “จากกรณีที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๒๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับเปลี่ยนภาระงานสอน สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้อาจารย์บุญกอง อินตา และอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว กลับเข้ามาสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษาเห็นว่าพฤติกรรมของอาจารย์ทั้งสองท่านไม่เหมาะสมที่จะกลับมาสอน เนื่องจากกรณีดังนี้ กรณีอาจารย์บุญกอง อินตา ๑.ขาดจริยธรรมความเป็นครู และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถ่ายรูปลามกอนาจารของตนเองเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ราชการ ๒.มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบแทรกแซงการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นและมีเหตุขัดแย้งกับอาจารย์หลายคน ๓.ปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายวัสดุฝึกงานนักศึกษาไปใช้ส่วนตัว

          กรณีอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว ๑.การไปศึกษาต่อโดยไม่ได้แจ้งประธานโปรแกรมในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ๒.กรณีนักศึกษาร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมในการให้เกรดโดยให้นักศึกษาตกทั้งชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมดังกล่าวของอาจารย์ทั้งสองท่าน ในนามของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความเหมาะสมโดยมิให้อาจารย์บุญกอง อินตา และอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว มาข้องเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์อีกต่อไป นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขอคัดค้านคำสั่งอธิการบดี และให้อธิการบดียกเลิกคำสั่งภายใน ๕ วัน หากไม่เช่นนั้นจะนำเรื่องเสนอต่อนายกรัฐมนตรี”

บันทึกข้อความชี้แจงเรื่องไม่จัดชั่วโมงสอน

            ก่อนหน้านี้ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ได้ทำบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ชี้แจงเรื่องการไม่จัดชั่วโมงสอน และ ขอยื่นข้อเรียกร้อง ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

            “สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง บันทึกร้องทุกข์ ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกี่ยวกับการไม่จัดชั่วโมงสอนให้ อาจารย์บุญกอง อินตา และอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว ทางหลักสูตรขอชี้แจงเหตุผลที่ไม่จัดชั่วโมงสอนให้กับอาจารย์ทั้งสองท่าน เนื่องจากปัจจุบันอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้มีชื่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เนื่องจากกรณีดังนี้ กรณีอาจารย์บุญกอง อินตา ๑.ขาดจริยธรรมความเป็นครู และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถ่ายรูปลามกอนาจารของตนเองเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ราชการ ๒.มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบแทรกแซงการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นและมีเหตุขัดแย้งกับอาจารย์หลายคน ๓.ปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายวัสดุฝึกงานนักศึกษาไปใช้ส่วนตัว กรณีอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว ๑.การไปศึกษาต่อโดยไม่ได้แจ้งประธานโปรแกรมในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ๒.กรณีนักศึกษาร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมในการให้เกรดโดยให้นักศึกษาตกทั้งชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง

            เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลักซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมดังกล่าวของอาจารย์ทั้งสองท่าน ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยเร่งด่วนดังนี้ ๑.ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลที่หลักสูตรไม่จัดชั่วโมงสอนให้อาจารย์ทั้งสองท่าน ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยด่วน ๒.ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความเหมาะสมโดยมิให้อาจารย์บุญกอง อินตา และอาจารย์สัญญา พันธ์ไสว มาข้องเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ อีกต่อไป

          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และนักศึกษาขอคัดค้านไม่ให้อาจารย์ทั้งสองท่านเข้ามาสอนและข้องเกี่ยวกับหลักสูตรฯ มีรายชื่อนักศึกษาแนบมาด้วยทั้งหมด ๕๑ คน” บันทึกข้อความถูกลงนามโดย นายธนชัย พรหมรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

คำสั่งให้กลับมาสอน

          ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ งานวิจัยและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง จัดส่งคำสั่ง ถึงประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิฑ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยมีคำสั่งที่ ๒๑๓/๒๕๖๑ เรื่องปรับเปลี่ยนภาระงานสอน แนบมาด้วย มีข้อความระบุว่า “เพื่อให้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๑๗ แห่งประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนภาระงานสอน ดังนี้

          ๑.ให้อาจารย์บุญกอง อินตา สอนวิชา ๒๐๑๓๔๘ ศิลปะไทย ๔ – ทัศนศิลป์ ศป.บ.(๔ ปี) ชั้นปี/รุ่น ๓ หมู่ ๑ แทน อาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ ๒.ให้อาจารย์สัญญา พันธ์ไสว สอนวิชา ๒๐๑๑๒๗ ศิลปะไทยพื้นฐาน - ทัศนศิลป์ ศป.บ.(๔ ปี) ชั้นปี/รุ่น ๑ หมู่ ๑ แทนอาจารย์ทองไมย์ เทพราม โดยให้เป็นการสอนร่วมกับวิทยากรซึ่งอาจแบ่งเป็นสัปดาห์หรือแบ่งนักศึกษา และให้ต้นสังกัดรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑” บันทึกข้อความและคำสั่งถูกลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

          ทั้งนี้อาจารย์ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองคนยังคงไม่ออกมาให้ข้อมูลใดๆ หากเหตุการณ์มีความคืบหน้าอย่างไร“โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

 

 

 

 

เรื่อง : นายวีรภัทร์ จูฑะพงษ์

นางสาวพรพรรณ วงษ์ตรีศรี

 

 

 


409 5735