19thDecember

19thDecember

19thDecember

 

February 23,2018

๕๐ ปี อัสสัมชัญโคราช เปิดนิทรรศการ ร. ๑๐ เผยแพร่พระกรุณาธิคุณ

                สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า และครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

                เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ หอประชุมเวมารีอา ชั้น ๔ อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และครบรอบ ๕๐ ปี การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมในพิธีเปิด

                 ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนจำนวน ๒ ชุดการแสดง ได้แก่ ชุดที่ ๑ รำถวายพระพร ชุดที่ ๒ รำลึกวิถีไทย วิถีโคราช จากนั้นมีการประกอบพิธีทางศาสนา จาก ๔ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาซิกข์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทางโรงเรียน และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น ๓ อาคารสิรินธร

                พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาประเทศ ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านศาสนา พัฒนาทางด้านการศึกษา การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝังวิชาชีพ อีกทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษากว่า ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศได้รับพระราชกระแสรับสั่งให้ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ

                 และด้วยพระเมตตาของพระองค์ทำให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้รับการสนใจและพัฒนามากยิ่งขึ้น รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาส ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และครบรอบ ๕๐ ปี การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งแสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หวังว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป”

                นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่วันนี้ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี ซึ่ง ในปีนี้เป็นปีที่ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา มีอายุครบ ๓๐ ปี และโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาครบ ๕๐ ปี จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นับเป็นเกียรติประวัติแก่สมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียนฯ เป็นอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจังหวัดนครราชสีมา

                จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดใหญ่ อันดับ ๒ รองจากรุงเทพมหานคร มีความเจริญและเติบโตในทุกด้าน โดยเฉพาะสถานศึกษาของจังหวัดมีเป็นจำนวนมาก และโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในการดูแลของจังหวัด ถือเป็นโรงเรียนเอกชน ที่น่าภาคภูมิใจของคนทั้งจังหวัด เพราะเป็นโรงเรียนในเครือของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน

บริหารงานโดยคณะภราดาหรือนักบวชทางศาสนาคริสต์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา อีกทั้งยังเน้นในด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของไทย และยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันทางการศึกษาที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง ซึ่งศิษย์เก่าฯ ที่จบจากสถาบันแห่งนี้ ได้รับตำแหน่งที่มีเกียรติในสังคมอย่างมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ปกครอง ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเล่าเรียน  สถานศึกษาแห่งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองจากทั่วทุกทิศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ ๓,๐๐๐ คน นับเป็นการพัฒนาและการสร้างความน่าเชื่อถือทางการศึกษาที่รวดเร็ว

                ดังนั้น การที่ ฯพณฯ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียน และสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานเป็นอย่างยิ่ง ในนามของจังหวัดนครราชสีมา ขอต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี ด้วยความยินดียิ่ง และการมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครราชสีมาของ ฯพณฯ องคมนตรี ในวันนี้ มีความหมายและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

                นายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กล่าวว่า “ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาและครบรอบ ๕๐ ปี การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถานบันพระมหากษัตริย์  ๒.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ๓.เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ  ๔. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนตลอดถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสถานศึกษา”

                ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กล่าวว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน มีอายุครบ ๕๐ ปี ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัย ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓,๑๐๐ คน และครูชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน ๒๔๖ คน และพนักงานจำนวน ๘๖ คน บนเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๔๕ ตารางวา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                และเนื่องในโอกาส ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาและครบรอบ ๕๐ ปี การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ทางสมาคมศิษย์เก่าจึงได้ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมา และประชาชนโดยทั่วไปนับเป็นเกียรติประวัติของสมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่ ฯพณฯ องคมนตรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคน”

                นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดขึ้น ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น ๓ อาคารสิรินธร ภายในนิทรรศการจัดแสดงประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่ประเทศ และภายในนิทรรศการยังมีการจัดแสดงประวัติการก่อตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ทำเนียบศิษย์เก่า และผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


400 5701