19thDecember

19thDecember

19thDecember

 

March 09,2018

๒ กรมคืนความสุขยกกำลังสอง พัฒนาอาชีพหม่อนไหมผู้สูงอายุ

          กรมหม่อนไหม จับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงนาม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ให้ผู้สูงอายุ สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้  นำความรู้และภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมในแต่ท้องถิ่น มาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดจากต้นทุนเดิม 

          เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในลงพิธีลงนามฯ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม หมู่ที่ ๙ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่ผู้สูงอายุ จึงร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ” ขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมอาชีพด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้ผู้สูงอายุให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ โดยนำความรู้และภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมในแต่ท้องถิ่น มาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดจากต้นทุนเดิม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไป 

          สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและกรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ  มีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันในการสร้างกำลังใจ สร้างงาน และการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีรายได้ที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          โดยแนวทางการดำเนินงานในส่วนของ “กรมหม่อนไหม” จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ตั้งแต่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวเส้นไหม ฟอก ย้อม การทอผ้า ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ในขณะที่ “กรมกิจการผู้สูงอายุ” จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การติดตามผล การกำกับดูแลหลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การส่งเสริมอาชีพต่อไป โดยทั้ง ๒ หน่วยงานจะให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป โดยคาดว่า การ    บูรณาการความร่วมมือกันของ ๒ หน่วยงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศไทยไว้ ให้คงอยู่ โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

          ทั้งนี้ ภายในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ ยังมีกิจกรรมสาธิตและจัดแสดงผลงานของผู้สูงอายุ อาทิ ด้านจักรสาน ด้านการเกษตร ด้านการทำเครื่องมือเลี้ยงไหม ด้านหม่อนไหม ทั้งในส่วนของการสาวไหม การทอผ้าไหม การกวักไหม การเหล่งไหม การย้อมสีไหม เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการด้านผลงานกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเพี้ยราม นิทรรศการด้านลายผ้าไหม นิทรรศการผลิตผ้าไหมพื้นบ้าน

          นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน กรมหม่อนไหมยังเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรด้านหม่อนไหม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม หมู่ที่ ๙ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ พื้นที่ที่กรมหม่อนไหมกำหนดเปิดเป็นแหล่งบริการนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรียนรู้เรื่องหม่อนไหมแบบครบวงจรผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม โดยในจังหวัดสุรินทร์มีสองจุดด้วยกันคือ บ้านพญาราม และบ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๐ วันอังคารที่ ๖ - วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


371 5692