19thDecember

19thDecember

19thDecember

 

March 12,2018

“PEA NE3” โคราช จัดพิธีปล่อยขบวนรถตรวจสอบระบบไฟฟ้า

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๙ น. นายสุวัฒน์  แสงประทีป ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ Patrol Pool และปล่อยขบวนรถทีม Patrol Man จำนวน ๑๕ คัน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อออกตรวจหาจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และแจ้งเหตุผ่านทาง application Smart Patrol พร้อมด้วย นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าในสังกัดร่วมในพิธี โดยมีนายสุริยะ ธีระวาส  ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา กล่าวรายงาน

            การดำเนินงาน Patrol หรือการลาดตระเวนตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้  โดยตรวจสอบหาความผิดปกติของระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ก่อนที่จะมีการชำรุดและส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ทั้งหมดรวมมากกว่า ๓๐,๔๖๐ วงจร-กิโลเมตร โดยใช้สมาร์ทโฟนบันทึกข้อมูล ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ จากนั้นจัดส่งข้อมูลไปยังการไฟฟ้าพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดของอุปกรณ์หรือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่ขบวนการแก้ไขป้องกัน เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงยังป้องกันอันตรายจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและทรัพย์สิน สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตอบสนองนโยบายของ กฟภ. ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

 


360 5673