19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

March 13,2018

โรงเรียนอนุบาลแสนสนุกก้าวไกล ร่วมมือวิชาการมหาวิทยาลัยจีน

            นายเกรียงศักดิ์ วัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.มรกต วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก นำคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนร่วมต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย SANDA (Sanda University) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก กับมหาวิทยาลัย SANDA (Sanda University) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

            อนึ่ง โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๔ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเกรียงศักดิ์ และนางมุกดา วัฒนศักดิ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยเริ่มจากระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และในปีการศึกษา ๒๕๔๔ เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ ด้วยความรักและเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ผู้เรียนมีรากฐานนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทุกกลุ่มสาระ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


356 5692