20thMarch

20thMarch

20thMarch

 

April 07,2018

เล็งเปิดทัวริสต์แอร์พอร์ต ๓ ยกระดับบริการครบวงจร

          อธิบดีกรมท่าอากาศยาน แถลงเตรียมเปิด “ทัวริสแอร์พอร์ต” ที่บุรีรัมย์เป็นแห่งที่ ๓ เพื่อยกระดับอำนวยความสะดวก และจุดศูนย์กลางบริการผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรในจุดเดียว หวังดึงดูดมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน  พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้เดินทางมาร่วมประชุมโครงการ “ทัวริสต์แอร์พอร์ต”  ที่ห้องประชุมโรงแรม ครอสโค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง โครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมท่าอากาศยานบุรีรัมย์สู่การเป็นทัวริสต์แอร์พอร์ต สำหรับโครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต เป็นโครงการที่กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เติบโต และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว ที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันและเป็นการทำการตลาดเชิงรุก ซึ่งกรมท่าอากาศยานต้องการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลจำนวน ๒๘ แห่ง ที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง เช่น การเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน การเลือกซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว บริการด้านโรงแรมที่พัก บริการร้านอาหาร โดยมีท่าอากาศยานนำร่องในโครงการนี้ทั้งหมด ๓ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานน่านนคร  และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามโครงการที่ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานน่านนครแล้ว และกำลังจะดำเนินการที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และจะขยายไปยังท่าอากาศยานอื่นๆ ในสังกัดต่อไป

          โดยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกเปิดโครงการทัวริสต์แอร์พอร์ตนำร่องในพื้นที่ ๓ จังหวัดดังกล่าว เพราะมีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ทั้งแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ และยังโดดเด่นทางด้านกีฬา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งในปีพ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP เป็นระยะเวลาสามปี  ดังกล่าวเชื่อว่าการดำเนินโครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต จะเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๖ วันศุกร์ที่  ๖  -  วันอาทิตย์ที่  ๑๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑


401 5709