26thApril

26thApril

26thApril

 

May 12,2018

อุดรธานีเร่งติดตั้งเครื่อง EDC หลังปชช.แห่ซื้อสินค้าคึกคัก

             จังหวัดอุดรธานี ส่งมอบเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ สำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดอุดรธานี โดยเร่งติดตั้งให้ครอบคลุมทุกตำบล หลังประชาชนพากันแห่เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก

             เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ชั้น ๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจัวหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นางสาวชนกพร โพธิสาร ผู้อำนวยการ สวท.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมส่งมอบเครื่องรูดบัตร (EDC) ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งการส่งมอบในรอบนี้ จำนวน ๓๗๗ เครื่อง ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมมอบป้ายให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วย
             โครงการธงฟ้าประชารัฐ ลดค่าครองชีพประชาชน ประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีร้านค้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๓๖๕ ร้านค้า ส่งมอบครั้งแรก จำนวน ๔๔๘ เครื่อง และรอบนี้ จำนวน ๓๗๗ เครื่อง ซึ่งจะต้องเร่งติดตั้งให้ครอบคลุมครบทุกตำบล ทุกอำเภอ ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยพากันแห่เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น อาหารสด ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงรสอาหาร และเครื่องดื่มของใช้ประจำวัน เป็นต้น รวมทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอม เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย มาให้คำแนะนำถึงขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ EDC กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วย 

             ทั้งนี้ จากข้อมูล จังหวัดอุดรธานี มีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  รวมทั้งสิ้น ๓๐๕,๙๙๓ ราย เฉลี่ยต้องติดตั้งเครื่องรูดบัตร ๑ เครื่องต่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๔๑๐ คน/บัตร โดยหลังจากที่มีการเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตร EDC มาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัด นำไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐกันอย่างคึกคัก แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตำบล


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


410 5727