20thMarch

20thMarch

20thMarch

 

May 15,2018

ทูตแอฟริกาใต้เยือน‘มทส.’ ปลื้มสหกิจฯและงานวิจัย

             ชื่นชมผลงานวิชาการ พัฒนาสหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำ ชมผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

             รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากนายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Doidge) เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เนื่องจาก มทส. เป็นสถาบันอุมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทยที่มีพัฒนาการด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะได้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคแอฟริกาใต้มาอย่างแน่นแฟ้นกว่า ๑๐ ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มทส. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban (DUT) ประเทศแอฟริกาใต้  ซึ่งได้ทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพระหว่างสองสถาบันมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานเป็นอย่างดีของสถานทูตทั้งสองประเทศ 

             “ความสำเร็จครั้งนี้ มทส. ได้รับการประสานงานผ่าน นายชาคีล โอริ (Mr. Shakeel Ori) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศเข้าปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำกว่า ๑๕ คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของนักศึกษาทั้งสองแห่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเชื้อชาติ ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ประกอบกับ มทส. ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เตรียมความพร้อมของนักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ กระทั่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ตั้งสำนักงาน WACE ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดระบบสหกิจศึกษาในประเทศไทย ทั้งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ WACE ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าว

             พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจรับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยเพื่อชุมชน อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว  ไก่เนื้อโคราช ระบบกำจัดขยะชีวมวลแบบครบวงจร โรงพยาบาล มทส. ชมการสาธิตเครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเปิดให้บริการประชาชนชาวนครราชสีมาและใกล้เคียง การได้รับเกียรติจากคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาและกำลังคนของประเทศเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพป้อนสู่สังคมโลกผ่านระบบสหกิจศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วโลก

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่  ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


401 5711