18thFebruary

18thFebruary

18thFebruary

 

June 12,2018

มทส.ติด ๑ ใน ๒๐๐ ของโลก มหาวิทยาลัยอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี

            THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากอังกฤษ ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี มทส.ติดกลุ่มอันดับ ๑๕๑-๒๐๐ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปีของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน เป็นอันดับ ๘ ของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ

            ตามที่  Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๑ (THE Young University Rankings 2018) ๒๕๐ อันดับ ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ ๑๕๑-๒๐๐ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปีของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน อันดับ ๘ ของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับในการจัดอันดับครั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกได้แก่ Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง ส่วนอันดับ ๒ และ ๓ ได้แก่ École Polytechnique Fédérale de Lausanne จากสวิตซ์เซอร์แลนด์ และ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ ตามลำดับ

            รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี “THE Young University Rankings 2018” ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า มีมหาวิทยาลัยเพียง ๕๕ ประเทศที่ติดใน ๒๕๐ อันดับ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย มทส.เป็นมหา วิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ติดอันดับดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความสำเร็จที่ มทส. ได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ ๖๐๑-๘๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2018) ก่อนหน้านี้ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๑ (THE Asia University Rankings 2018) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ง มทส.ติดกลุ่มอันดับ ๑๖๘ ของเอเชีย นับเป็นความสำเร็จที่แสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมก้าวสู่สากล

            สำหรับเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี จะมีค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ จาก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (๓๐.๐%) ด้านชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๓๐.๐%) ด้านสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๓๐.๐%) ด้านภาพรวมการเป็นนานาชาติ (๗.๕%) และด้านความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น (๒.๕%)


  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 

            ทั้งนี้ ในปี ๒๐๑๘ มทส. มีคะแนนภาพรวมและคะแนนด้านต่างๆ สูงขึ้นกว่า ปี ๒๐๑๗ เกือบทุกด้าน โดยมีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ ๒๖.๗๑ และมีคะแนนใน ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (๒๘.๙) ด้านชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (๑๕.๑) ด้านสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๓๓.๖) ด้านภาพรวมความเป็นนานาชาติ (๓๒.๒) และด้านความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมฯ (๔๐.๖) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาต่างๆ

            “มทส. ก่อตั้งในปี๒๕๓๓ ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ มทส.อยู่ในกลุ่ม “Generation Y” (ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๔๒) ตัวชี้วัดที่โดดเด่นของกลุ่ม “Generation Y” คือ International Outlook ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตัวชี้วัด International Students จำนวนการรับนักศึกษานานาชาติที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ เน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี และมีคุณภาพสูงในระดับสากล อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา (Developing World) พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)” รศ.ดร.วีระพงษ์ อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๐๘ วันจันทร์ที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


370 5701