26thApril

26thApril

26thApril

 

July 02,2018

มทส. ๑ ใน ๔ มหา’ลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยเดียวอันดับสูงขึ้น

       รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก “THE Asia-Pacific University Rankings 2018” เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเฉพาะในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจาก ๑๓ ประเทศเท่านั้น ที่ติดใน ๒๕๐ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยพบว่า  มีเพียง ๑๐ แห่งเท่านั้น ที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดย มทส.ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มอันดับ ๑๖๑-๑๗๐ ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็น ๑ ใน ๑๐ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ และเมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส.เป็นอันดับ ๒ ของไทยรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับเป็นความสำเร็จที่ มทส.ได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ ๖๐๑-๘๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2018) ก่อนหน้านี้ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และติดอันดับที่ ๑๖๘ มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย (THE Asia University Rankings 2018) ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

       สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก เป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด โดย มทส. ได้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ ๑) สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (๒๖.๑) ๒) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (๑๒.๖) ๓) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (๓๓.๖)  ๔) ภาพรวมความเป็นนานาชาติ (๓๒.๒) และ ๕) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมฯ (๔๐.๖) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ

       “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ซี่งประกอบด้วย ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ดังนั้น ผลการจัดอันดับใกล้เคียงกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ปี ๒๐๑๘ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยการจัดอันดับทั้งสองครั้งใช้เกณฑ์และการให้น้ำหนักของตัวชี้วัดเดียวกัน ซึ่งพบว่า มทส. มีผลรวมของการดำเนินการตามตัวชี้วัด (indicators) ของ THE เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ Citation ที่แสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ International Outlook ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพสูงในระดับสากล อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา (Developing World) พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

       สำหรับ ๑๐ มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิกตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ Times Higher Education Asia-Pacific University Rankings 2018 ได้แก่ ๑.มหาวิทยาลัยมหิดล ๒.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๓.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๔.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ๕.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ๖.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ๗.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ๘.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๙.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ๑๐.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๕  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


430 5777