20thFebruary

20thFebruary

20thFebruary

 

July 02,2018

เกษตรฯมุ่งพัฒนาผู้มีรายได้น้อย ปศุสัตว์ขาดจนท.ผสมเทียม

            ปรับงบไทยนิยม ยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย ด้านสหกรณ์จังหวัดเผย การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีวงเงินลดลง จัดซื้อจัดจ้าง ๑๙๗ ล้าน ลดลง ๒๖ ล้าน ทำให้รัฐประหยัดไป ๒๔ ล้าน 

            เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. มีการแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ โดยมีนายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้

            นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งทางเกษตรกรจะได้นำมาพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการที่ ๒ จะเป็นโครงการสร้างแรงงานให้กับพี่น้องเกษตรกร โครงการที่ ๓ จะเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขในส่วนนี้เป็นการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และโครงการสุดท้ายคือ รับรู้สิทธิ หน้าที่และกฎหมาย/รู้กลไกการบริหารราชการ/รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยมจะมีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำในชุมชน และการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน” 

            นายภูดิท กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ยังมีโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด ๙ หน่วยงาน คือ ๑.สำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย มีการดำเนินการฝึกอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๑ ๒.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๒๒ ราย ดำเนินการฝึกอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓.สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๒,๙๐๐ ราย ดำเนินการฝึกอบรมช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๑ ๔.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๓๒๐ ราย ดำเนินการฝึกอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๕.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๔๕๐ ราย ดำเนินการฝึกอบรมช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ๖.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๖๕ ราย ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงคัดกรองเกษตรกรเข้าฝึกอบรม ๗.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา มีเป้าหมาย ๘๐ ราย ขณะนี้ได้ทำการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๘.สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา มีเป้าหมาย ๒๐๐ ราย ดำเนินการฝึกอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ๙.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้าฝึกอบรม จำนวน ๑๓ ราย และยังอยู่ระหว่างประสานกับทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๔ เพื่อจัดฝึกอบรมในจังหวัดนครราชสีมา” 

            “โครงการชุมชนอยู่ดีมีสุขมีโครงการย่อย คือ ๑.โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๒ หน่อยงานคือ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยรับผิดชอบในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ๒.โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช รับผิดชอบดำเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของศูนย์ผลิตพืชพันธุ์ดี ๓.โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี รับผิดชอบดำเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้การสนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด โดยขณะนี้รอส่งมอบให้กับเกษตรกรหลังจากการฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการขยายพันธุ์สัตว์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม และศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ซึ่งโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรกว่า ๗๒,๐๐๐ ราย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมที่จะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑” นายภูดิท กล่าวเพิ่มเติม

 

            ด้านนางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการอนุมัติโครงการภายใต้ชื่อ ไทยนิยมยั่งยืน ได้งบประมาณ ๑,๗๙๒ ล้านบาท อุดหนุนสหกรณ์การเกษตร ๓๐๗ แห่งใน ๖๗ จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการใน ๔ โครงการ ๑.โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ๒.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร ๔.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ซึ่งทั้ง ๔โครงการต้องการให้สหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกในการจัดเก็บและรวบรวม  เพื่อดึงราคาในฤดูเก็บเกี่ยวให้สูงขึ้น และแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

            “นอกจากนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน ๓ โครงการให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรทั้งหมด ๑๙ แห่ง ๔๕ รายการ มูลค่า ๒๐๒,๑๗๒,๙๐๐ บาท คือ ๑.โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ให้กับสหกรณ์จำนวน ๑๓ แห่ง ๒.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรให้กับสหกรณ์จำนวน ๑๐ แห่ง เช่น ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เครื่องทำไอศครีม เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์น้ำนม เครื่องสับมันสำปะหลังเพื่อแปรรูปเป็นมันเส้น ฯลฯ ๓.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน ๒ แห่ง เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งทางสหกรณ์ได้ขอยกเลิกรายการอุดหนุน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๙๖,๗๐๐ บาท และคงเหลือวงเงินจัดสรรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๙๗,๐๗๖,๒๐๐ บาท โดยเงินในการก่อสร้างที่จะให้เกษตรกร จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อความโปร่งใสของสหกรณ์ และเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สหกรณ์ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๙๗,๐๗๖,๒๐๐ บาท ลดลงจากงบประมาณที่ได้ขอไปเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๙๔๘,๖๒๕ บาท ซึ่งทำให้รัฐประหยัดเงินอุดหนุนเป็นเงิน ๒๔,๒๐๑,๖๑๙ บาท และทางสหกรณ์ยังประหยัดเงินที่ต้องสมทบเป็นเงิน ๒,๘๒๕,๗๒๑ บาท” นางประทิน กล่าว

            นายพศวีร์ สมใจ ปุศสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตอนนี้ทางปศุสัตว์ได้มีการจัดหาอาสาสมัครผสมเทียม เนื่องจากทางปศุสัตว์ยังขาดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสมัครเป็นอาสาสมัครจะมีการอบรมให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งหมด ๙ รุ่น ซึ่งขณะนี้มีการอบรมอาสาสมัครรุ่นแรกแล้ว ถ้ามีผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีการประกวดโค-กระบือ-แพะ-แกะ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงาน “มหกรรมวันปศุสัตว์อีสาน” ภายในงานจะมีการประกวดสัตว์ แสดงพันธุ์สัตว์ นิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ และสินค้าโอทอป ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๔ ๒๕๑ ๘๒๒ หรือ Facebook : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๕๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๕  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


390 5703