26thApril

26thApril

26thApril

 

July 10,2018

มหกรรมการค้าชายแดน หนองคายโอทอปแฟร์ เชื่อมโยงศก.ลุ่มน้ำโขง

จังหวัดหนองคาย จัดงานมหกรรมการค้าชายแดน “โอทอปแฟร์ ๒๐๑๘” ที่จังหวัดอุดรธานี  โครงการเพิ่มศักยภาพ การค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

         ที่ลานกิจกรรม ชั้น ๔ หน้าห้องอุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน หนองคายโอทอป แฟร์ ๒๐๑๘” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกระแสร์ ตระกูลพระพงศ์ รองนายก อบจ.หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชนของจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี รวมทั้งผู้ประกอบการโอทอป เข้าร่วม เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

         สำหรับการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน หนองคาย โอทอป แฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดรายได้และกระจายสู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่า เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เพื่อให้ชมและเลือกซื้อสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพร

         นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้แล้ว ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป จะเกิดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ จะทำให้เกิดรายได้ลงไปสู่พี่น้องประชาชน ในระดับชุมชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในสังคม ทำให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัวและมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้และมีความสุข โดยจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามนโยบายรัฐบาล และตามคำขวัญของจังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๔ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


411 5731