20thMarch

20thMarch

20thMarch

 

July 12,2018

อุดรฯติวเข้มให้ความรู้เกษตรกร ควบคุมศัตรูพืชโดยสารชีวภัณฑ์

           เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวเหนียว จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑

           นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชย์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ๑,๗๘๗,๐๔๐ ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว ๑,๓๘๙,๐๙๙ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๔๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวจะได้ปริมาณมาก แต่เมื่อมองลึกเข้าไปในการผลิตข้าวนั้น จะมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และการผลิตข้าวที่เน้นปริมาณ แต่ขาดการคำนึงถึงคุณภาพและมีการใข้สารเคมีต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น สารฆ่าแมลง สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตข้าวสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้เอง และเกิดสารเคมีตกค้างในดิน ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

           จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จึงดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวเหนียวจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้เกษตรกรใส้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูข้าวแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในระยะยาวและอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

           เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการขยายผลสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การเพาะปลูกข้าวเหนียวของจังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

 

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๔ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

404 5712