31stMay

31stMay

31stMay

 

August 03,2018

สร้างธง‘๑๙๑ ปีชัยชนะย่าโม’ เชิดชู‘๒๔ คนดีศรีโคราช’

        สภาวัฒนธรรมฯ จัดงาน “เทิดไท้สถาบัน สภาวัฒนธรรมโคราช จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมอบโล่เกียรติคุณแก่ “๒๔ คนดีศรีโคราช”  เตรียมสร้างธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปีท้าวสุรนารี 

        เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนคร ราชสีมา จัดงาน “เทิดไท้สถาบัน สภาวัฒนธรรมโคราช จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร ราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีเกียรติร่วมงาน ภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีโคราช และการแถลงข่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงการสร้างธง ครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี ของท้าวสุรนารี จังหวัดนคร ราชสีมา โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา”

        นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ด้วยสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีเครือข่าย การดำเนินงานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการดำเนินงานวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี สร้างความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสาน และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน จึงจัดโครงการเทิดไท้สถาบัน ‘สภาวัฒนธรรมโคราช จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ’ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

        ๑.เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.เพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับสามารถดำเนินงานวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.เพื่อให้วัฒนธรรมทุกระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีดำเนินงานร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ ๑.สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๑ คน ๒.สภาวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน ๑๖๕ คน ๓.สภาวัฒนธรรมตำบล จำนวน ๒๘๖ คน ๔.บุคคลต้นแบบ ๙ ประการ ตามรอยคุณธรรม จำนวน ๑๙ คน และ ๕.คนดีศรีโคราช จำนวน ๒๔ คน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ กองทัพภาคที่ ๒ นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สนับสนุนการจัดนิทรรศการเทิดไท้สถาบัน, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช สนับสนุนน้ำดื่ม ๑,๒๐๐ ขวด และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือ แม้ไม่ได้เอ่ยนามในครั้งนี้”

        นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับสามารถดำเนินงานวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวทาง และวิธีดำเนินงานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งนี้ขอชื่นชมคนดีศรีโคราช และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้อง ที่พร้อมใจกันจัดงานเทิดไท้สถาบันสภาวัฒนธรรมโคราช จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ”

        หลังจากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นผู้มอบรางวัล “คนดีศรีโคราช” จำนวน ๒๔ คน แบ่งเป็น ๑๑ กลุ่มดังนี้ ๑.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ นายกรีพงษ์ เทียมเศวต (สรพงษ์ ชาตรี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง, นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด, และนายสมบูรณ์ นิยมไร่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพิมาย, ๒.ผู้รักษาและสืบทอดศิลปะการแสดง ได้แก่ นายบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช และนางดอกไม้ พากลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง, ๓.ผู้ประกอบอาชีพที่มีความมุ่งมั่นและมีจิตอาสาเพื่อสังคม ได้แก่ พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา, นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มคิงส์ยนต์, นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายมนตรี พัฒนจุรีพันธ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุรีพันธ์, ๔.ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม ได้แก่ นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง เกษตรกร หมู่ที่ ๓ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย ๕.ภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรม ได้แก่ นายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และนายเมี้ยน สิงห์ทะเล ผู้สืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน, ๖.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้แก่ เทศบาลตำบลสูงเนิน, ๗.การปกครองท้องที่ที่มีคุณธรรม ได้แก่ นางวิไลวรรณ คิ้วองอาจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านหนองเชียงโข่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวจิรัชญา ขอบกิ่ง ผู้ใหญ่บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๘.ผู้ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ พระมหาสำเริง จิตฺตปสาโท เปรียญธรรม ๗ ประโยค ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดโพธิ์ และพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ ๒, ๙.ผู้ส่งเสริมรักษาภาษาและวรรณศิลป์ของท้องถิ่น ได้แก่ ดร.เมตต์ เมตต์การุณ์จิต อดีตนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีผลงานเขียนคอลัมน์ “ย้อนเรื่องเมืองโคราช” ลงในหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสานด้วย และนายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (กำปั่น บ้านแท่น) หมอเพลงโคราช ศิลปินแห่งชาติเพลงพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านสื่อสารมวลชน พ.ศ.๒๕๔๕, ๑๐.การปฏิบัติกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและจักรวาล ได้แก่ นางสาวสุดา เหรียญมณี เจ้าของร้านบ้านขนมไทย, นายสมบัติ ปธิประปา และนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และ ๑๑.ผู้ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นาย กฤษฏิ์หิรัญ หวังศุภกิจโกศล ผู้บริหารโรงแป้งมันเอี่ยมเฮง และนายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

        อย่างไรก็ตาม ภายในงานนี้มีการแถลงข่าวการจัดโครงการสร้างธง ครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี ของท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมจาก ๑ ใน ๓ ของประเทศ ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกัน โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่ส่งเสริมงานวัฒนธรรมของจังหวัดทั้ง ๓๒ อำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล ๒๘๗ แห่ง จึงได้จัดสร้างธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปีของท้าวสุรนารีขึ้น ในการจัดสร้างธงได้ทำพิธีบวงสรวงขอมวลสารมงคลจากทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย และมวลสารมงคลจากวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราช สีมา ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีในปัจจุบัน มาให้พระเถราจารย์ทั้ง ๓๒ อำเภออธิษฐานจิต และทำพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ให้ผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาได้นำไปบูชา และจัดหารายได้ให้สภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง ๓๒ แห่งรวมทั้งส่งเสริมงานวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไป มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาทั่วไป และรายได้ส่วนหนึ่งจากการบูชาธงจะนำไปมอบให้สภาวัฒนธรรมทั้ง ๓๒ อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่ และเพื่อการส่งเสริมงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด การปรับปรุงลานธรรมลานย่า และเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้นำมวลสารมงคลจากทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นสถานที่ก่อให้เกิดวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี และวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้นำมวลสารมงคลจากวัดศาลาลอย ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีในปัจจุบัน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช สีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธีมอบมวลสารมงคลให้ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไปอธิษฐานจิต โดยพระเถราจารย์ และจะทำพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี”

        ทั้งนี้ รูปแบบธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปีของท้าวสุรนารี ด้านหน้าเป็นรูปย่าโม ด้านหลังเป็นยันต์พระชัยเมืองนครราชสีมา ยอดเสาธงบรรจุมวลสารมงคลของคุณย่าโม ธงตั้งโต๊ะแบบ ๕ เหลี่ยม สูง ๒๒ เซนติเมตร กว้าง ๑๖ เซนติเมตร บูชาชุดละ ๕๙๙ บาท ธงตั้งโต๊ะแบบ ๓ เหลี่ยม สูง ๒๓.๕ เซนติเมตร กว้าง ๑๗ เซนติเมตร บูชาชุดละ ๕๙๙ บาท มวลสารมงคลบรรจุปลายธงทั้งสองข้าง ธงติดหน้ารถ ๑๔ เซนติเมตร กว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร บูชาชุดละ ๓๔๙ บาท สามารถสั่งจองได้ที่ ๑.ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด ชั้น ๑ โทร ๐๔๔-๒๕๑-๘๑๘ และ ๐๔๔-๒๕๔-๙๒๗, ๒.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ห้องสภาวัฒนธรรมจังหวัดนคร ราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๒๐-๘๙๘ ต่อ ๓, ๓.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในนครราชสีมา, ๔.พ.อ.นเรศ พิลาวรรณ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๖-๙๙๐๖, ๕.นางพัชราภา ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โทร ๐๙๕-๔๕๐-๗๖๗๗ และ ๖.นายกวีวัฒน์ เดชาอภินันท์ โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๑๒-๒๙๙๐ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราช สีมา โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๙-๗๑๘๑ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขบัญชี ๓๐๑-๓๙๓๗๗๓๔ ชื่อบัญชี “บริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา”

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๘ วันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


540 7696