17thFebruary

17thFebruary

17thFebruary

 

August 08,2018

บีโอไอสำรวจเส้นทางเชื่อม ๓ ปท. หนุนเอสเอ็มอีขยายลู่ทางลงทุน

           บีโอไอขอนแก่น จัดคณะเอสเอ็มอีไทย บุกเส้นทางลงทุน สปป.ลาว เล็งใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย เชื่อมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มุ่งกระจายสินค้า การลงทุน ๓ ประเทศ ทั้งไทย-ลาว-เมียนมา

           นายอิสระ อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ (บีโอไอขอนแก่น)  เปิดเผยว่า บีโอไอขอนแก่นร่วมกับสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจัดกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง”  ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนำคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องสำอางของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า ๓๐ บริษัท เดินทางไปสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

           กิจกรรมสำคัญคือเอสเอ็มอีไทย ได้พบกับหอการค้าแขวงหลวงพระบางเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่เอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทย-ลาว-เมียนมา จากแขวงหลวงพระบางและแขวงไซยบุรี สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ของไทย ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ต่อไปยังรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ ของประเทศเมียนมา เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและการลงทุนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ ๓ ประเทศในอนาคต

           นอกจากนี้ บีโอไอยังจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีของไทย และสปป.ลาว ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลำดับที่ ๑๓ ของ สปป.ลาว

           “ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและมองหาลู่ทางเปิดตลาดการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งบีโอไอเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะการนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเดินทางไปศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งพบว่าเส้นทาง LIMEC จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะยกระดับให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงทางด้านการค้า การลงทุน และการบริการในทุกมิติ” นายอิสระ กล่าว

           สำหรับหลวงพระบางเป็นพื้นที่ตอนเหนือของ สปป.ลาว ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การศึกษา การประกอบธุรกิจ และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนสูง

 

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๙ วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


507 7657