21stJuly

21stJuly

21stJuly

 

August 11,2018

‘สวนรุกขชาติปรุใหญ่’ ป่าในเมืองเพื่อคนโคราช ท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลัง

          รัฐมนตรีฯ เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” หวังพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใช้พักผ่อนและเรียนรู้ธรรมชาติ พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราช สีมา จังหวัดนครราชสีมา พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสุขให้ประชาชน พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ นิทรรศการโคราชจีโอพาร์ค, การทำยาสมุนไพรจากพืชป่า และนิทรรศการของส่วนสัตว์นครราชสีมา ฯลฯ โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนกว่า ๑.๐๐๐ คน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาสวนป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ให้มีความยั่งยืนและตอบสนองต่อประโยชน์ของส่วนรวม ระหว่างสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา กับเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อีกด้วย

          นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า “ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้จัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมืองเป็นพื้นที่ดำเนินการ และรัฐร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ และให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้กำหนดเป้าหมายและรูปแบบการดำเนินงาน รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ และกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการทั่วประเทศ จำนวน ๒๘ แห่ง และกำหนดจัดเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งนี้ เป็นแห่งแรก”

          “สวนรุกขชาติปรุใหญ่แห่งนี้ เดิมเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า และเป็นป่าตามมาตรา ๔ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนรุกขชาติ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ต่อมาได้โอนสวนรุกขชาติปรุใหญ่ให้แก่สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา และขึ้นทะเบียนเป็นสวนรุกขชาติของกรมป่าไม้ เลขที่ ๓๘๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๒ และในปี ๒๕๒๖ คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดนครราช สีมา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร่ สวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นป่าเต็งรังธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานของหน่วยงานของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายหน่วยงาน โดยเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครราช สีมา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารของประชาชนบริเวณรอบพื้นที่ เป็นแหล่งเก็บเห็ด แหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย”

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ คือ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้ามาใช้ประโยชน์และใช้บริการในพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์และอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดและยั่งยืน 

          “โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวโคราช จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของหน่วยงานและเครือข่าย ตลาดประชารัฐ ประกวดวาดภาพระบายสี การระบายสีปูนปลาสเตอร์ การปลูกต้นไม้และยังจัดให้มีสวนผีเสื้อ สนามเด็กเล่นและป้ายสื่อความหมายต่างๆ ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ การจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร และภาคประชาสังคม รวมถึงสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน” นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าว

          นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของชาวโคราช ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิด โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกภาคส่วน จังหวัดนครราชสีมาหรือที่เราเรียกกันว่า ‘โคราช’ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีพื้นที่เกือบ ๑๓ ล้านไร่ (๑๒,๘๐๘,๗๒๘ ไร่) มีประชากรถึง ๒.๖ ล้านคน เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เป็นเมืองการค้า อุตสาหกรรม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านกำลังซื้อสูง มีศักยภาพด้านคมนาคม เพราะมีถนนมิตรภาพ มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และในอนาคตกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้ารางเบา รวมถึงสายการบินที่เตรียมเปิดบริการข้ามภูมิภาคและต่างประเทศในเร็วๆ นี้ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพราะเรามีมรดกโลกมากที่สุดถึง ๓ แห่ง ทั้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานบรรพชีวิน จีโอพาร์ค ที่ค้นพบซากฟอสซิลสัตว์โลกล้านปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งอารยธรรม ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งทำให้นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในภาคอีสาน รวมถึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับ ๑ ของภูมิภาค มีศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นจังหวัดศูนย์กลาง จึงเป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศ”

          “การพัฒนาของเมืองโคราชที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โคราชกลายเป็นสังคมเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาก็เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเตรียมพร้อมรองรับที่จะป้องกันปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็มาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องป่าในเมืองพอดี รู้สึกดีใจที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลือกสวนรุกขชาติปรุใหญ่แห่งนี้เป็นสถานที่เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ของกรมป่าไม้เป็นแห่งแรก และยังมอบพื้นที่สีเขียว ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของคนโคราช ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงช่วยลดมลภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสุขให้ประชาชน คงต้องขอฝากกรมป่าไม้และชาวโคราชได้ร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ของเราให้สมบูรณ์อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” นายมุรธาธีร์ กล่าว

          พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆ อย่างมาก จึงมีนโยบายให้พัฒนาป่าในเขตเมือง เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสุขให้ประชาชน ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดร่วมกันจัดทำโครงการป่าในเมือง ‘สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย’ ขึ้น”

          กรมป่าไม้จึงได้สนองแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ขึ้น โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมืองเป็นพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งไม่ได้พัฒนาเฉพาะด้านป่าไม้เพียงด้านเดียว แต่รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย ลานกิจกรรม ลานกีฬา เส้นทางวิ่ง เดิน หรือการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ในรูปแบบป่าในเมือง เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย

          “การที่กรมป่าไม้ได้เลือกสวนรุกขชาติปรุใหญ่แห่งนี้มาดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ถือได้ว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีสภาพแวดล้อมและสภาพธรรมชาติที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ซึ่งไม่ห่างไกลเมือง สะดวกที่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ และขอบคุณชาวโคราชทุกคนที่เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนรักษาหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้แก่ลูกหลาน ขอบคุณส่วนราชการและภาคเอกชนทุกแห่ง น้องๆ เยาวชนทุกคน ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านและขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ และสุดท้ายผมขอ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนว่า ป่าไม้จะต้องปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและตัวเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่มีคนมาติดป่าติดถ้ำอีก”

 

 

วีรภัทร์ จูฑะพงษ์/ข่าว/ภาพ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๙ วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

469 7687